ΥΑ 2133.1/28057/2019 – Αλλαγές στις εξετάσεις για άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους

Πώς θα διεξάγονται οι εξετάσεις, οι προϋποθέσεις και τα προσόντα, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τα παράβολα

Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ.50 «Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Εκπαιδευτές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων  σκαφών

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

β) του άρθρου 56 του ν. 2935/2001 «Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 162), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

δ) του άρθρου 6 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α’ 63),

ε) του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α’ 32), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

στ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ζ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

η) του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’74), όπως έχει  τροποποιηθεί και ισχύει,

θ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε  Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),

ι) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Εγκρίνουμε την παρακάτω τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ.50 «Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Εκπαιδευτές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Σχόλες εκπαίδευσης υποψηφίων  χειριστών ταχυπλόων σκαφών».

Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων  αριθμ.50

«Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Εκπαιδευτές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α’ 39),

β) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) του άρθρου 56 του ν. 2935/2001 «Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 162), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

ε) του άρθρου 6 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α’ 63),

στ) του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α’ 32), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ζ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

η) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

θ) του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’74), όπως έχει  τροποποιηθεί και ισχύει,

ι) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε  Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),

ια) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, εκδίδουμε:

Άρθρο Μόνον

Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50

Τα άρθρα 1 έως και 16 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 (Β’ 1151/13-5-2013) όπως ισχύει, τροποποιούνται και προστίθεται νέο άρθρο 17, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Όρια ισχύος

Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένων ισχύει στην περιοχή δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας, όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 2 
Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

1. «Εκπαιδευτής υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»: Το φυσικό πρόσωπο που κατέχει πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών σε ισχύ.

2. «Σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»: Κάθε εγκεκριμένη από την αρμόδια Λιμενική Αρχή εκπαιδευτική μονάδα που πληροί της προϋποθέσεις του παρόντος και έχει ως σκοπό την παροχή εκπαίδευσης, θεωρητικής και  πρακτικής, σε πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους.

3. «Αρχηγείο»: Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.).

4. «Λιμενική Αρχή»: Τα Κεντρικά Λιμεναρχεία και Λιμεναρχεία της χώρας.

5. «Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.»: Πληροφοριακό Σύστημα Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους.

Άρθρο 3 
Έκδοση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους

1. Απαγορεύεται ο χειρισμός ταχυπλόου σκάφους από πρόσωπο που δεν κατέχει άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ.

2. Η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους χορηγείται από τη Λιμενική Αρχή, εφόσον ο αιτών πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης του,

β) είναι υγιής,

γ) γνωρίζει κολύμβηση,

δ) έχει λάβει, υποχρεωτικά, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση δώδεκα (12), τουλάχιστον, ωριαίων μαθημάτων σε οποιαδήποτε, εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών, ταχυπλόων σκαφών ως ακολούθως:

αα) έξι (06) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων στη θεωρητική εκπαίδευση και 
ββ) έξι (06) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων στην πρακτική εκπαίδευση, εκ των οποίων τα δύο (02) πραγματοποιούνται υποχρεωτικά σε ανοικτή θάλασσα, έξω από τα όρια της εισόδου του λιμένα,

ε) έχει υποβληθεί με επιτυχία στις εξετάσεις του άρθρου 4.,

στ) διαθέτει Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

3. Για την απόδειξη των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α έως και στ της παραγράφου 2, υποβάλλεται τουλάχιστον επτά (07) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης, σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή της χώρας επιθυμεί ο  υποψήφιος, αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, στην οποία  επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα (από τα προβλεπόμενα στην παραγ 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’45),  όπως ισχύει). Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, για τον υπολογισμό της οποίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησής του.

β) Πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμιάτρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Τα  ανωτέρω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’74), όπως ισχύει.

Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων, σε ισχύ, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να προσκομίσει φωτοαντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας. Η  Λιμενική Αρχή μπορεί, εφόσον κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει οποτεδήποτε την υποβολή ιατρικής βεβαίωσης οφθαλμίατρου, παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευρολόγου, ψυχίατρου ή ορθοπεδικού, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα, στην οποία αναγράφονται/δηλώνονται τα ακόλουθα:

«γνωρίζω καλά κολύμβηση και έχω λάβει θεωρητική εκπαίδευση (…) ωρών και πρακτική εκπαίδευση (…) ωρών στη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών …………».

δ) Βεβαίωση της σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Η βεβαίωση είναι σύμφωνη, ως προς τον τύπο και το περιεχόμενο της, με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β’ και συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα των νόμιμων  παραστατικών καταβολής διδάκτρων, που έχουν εκδοθεί από εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ο ιδιοκτήτης της οποίας υπογράφει και σφραγίζει, με την σφραγίδα της σχολής, την παραπάνω βεβαίωση και τα  φωτοαντίγραφα των παραστατικών. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η βεβαίωση και τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών καταβολής διδάκτρων υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο. Για την αναγραφή στα παραστατικά καταβολής  διδάκτρων της ωριαίας αποζημίωσης, λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 8 του παρόντος.

ε) Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο.

4. Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων αποδεικτικών στοιχείων. Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου,  προσκομίζει τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

5. Εξετάσεις υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών διενεργούνται, από τις Λιμενικές Αρχές, τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα. Εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου και του μηνός Αυγούστου ανακοινώνεται από τις Λιμενικές Αρχές  και αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου το πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων για την περίοδο από Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο και για την περίοδο από Οκτώβριο έως και Μάρτιο, αντίστοιχα. Δηλώνεται, επίσης, ο μέγιστος αριθμός  υποψηφίων σε κάθε εξέταση. Με έγκριση της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου, κατόπιν πρότασης της Λιμενικής Αρχής, το πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων, καθώς και ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων σε κάθε εξέταση δύνανται να  τροποποιούνται.

Σε περίπτωση που, για λόγους ανωτέρας βίας, καταστεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη, για το σκοπό αυτό, ημερομηνία, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία οι ανωτέρω λόγοι  πάψουν να συντρέχουν.

6. Η ημερομηνία συμμετοχής στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους επιλέγεται από τον αιτούντα, από τις ημερομηνίες που έχουν προκαθορισθεί από τις Λιμενικές Αρχές, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

7. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις συγκεκριμένης ημερομηνίας ακολουθείται μία από τις παρακάτω διαδικασίες:

α) υποβάλλεται απευθείας η αίτηση από τον αιτούντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο, που προσέρχεται αυτοπροσώπως στη Λιμενική Αρχή για το σκοπό αυτό, ή β) γίνεται ηλεκτρονική κράτηση θέσης για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, μέσω του  Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ., που είναι προσβάσιμο από τη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου.

8. Εφόσον επιλεγεί η διαδικασία της περίπτωσης α) της παραγράφου 7, η υποβολή γίνεται τουλάχιστον επτά (07) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης. Η Λιμενική Αρχή προβαίνει σε καταχώριση της αίτησης μέσω του  Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ., και, αφού ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών, χορηγεί στον αιτούντα σημείωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ’.

9. Εφόσον επιλεγεί η διαδικασία της περίπτωσης β) της παραγράφου 7, η ηλεκτρονική κράτηση μπορεί να γίνεται μέχρι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6, επιλεγόμενη ημερομηνία εξετάσεων. Μετά το  πέρας του διαστήματος αυτού, μόνο αυτοπρόσωπη υποβολή της αίτησης επιτρέπεται. Τουλάχιστον επτά (07) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης, προσκομίζονται υποχρεωτικά στη Λιμενική Αρχή, από τον ίδιο τον αιτούντα  ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο, η αίτηση και τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 δικαιολογητικά. Ακολούθως, η Λιμενική Αρχή, αφού ελέγξει την πληρότητα τους, χορηγεί στον αιτούντα σημείωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, σύμφωνα με το υπόδειγμα  του Παραρτήματος Γ.

10. Στο Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. τηρούνται: α) αρχείο υποβληθεισών αιτήσεων και β) πίνακας υποψηφίων που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις.

Η μορφή και το περιεχόμενο του πίνακα υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών είναι σύμφωνα με το Παράρτημα Δ’.

11. Τριμελής εξεταστική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Προϊστάμενου κάθε Λιμενικής Αρχής, προβαίνει σε θεωρητική (γραπτή ή προφορική) εξέταση των υποψήφιων, επί της ύλης που περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο που εγκρίνεται με Απόφαση  του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., και σε πρακτική εξέταση.

12. Όσοι υποψήφιοι αποτύχουν στη θεωρητική εξέταση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική εξέταση.

Για την επανεξέταση των αποτυχόντων στη θεωρητική ή πρακτική εξέταση υποψηφίων, απαιτείται αίτηση, τουλάχιστον επτά (07) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε’,  προκειμένου να συμμετάσχουν σε επόμενη προγραμματισμένη εξέταση.

Για την επανεξέταση καταβάλλεται ποσό δέκα (10,00) ευρώ υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (εφεξής Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.).

Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επανεξέτασης όσες φορές επιθυμεί, μέχρι τη συμπλήρωση τριών (03) ετών από την ημερομηνία της πρώτης αποτυχίας του.

Υποψήφιοι που αποτυγχάνουν στη θεωρητική εξέταση, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης, σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή της χώρας επιθυμούν.

Η μεταφορά του φακέλου του υποψηφίου από τη Λιμενική Αρχή όπου υπεβλήθη η αρχική αίτηση, στη Λιμενική Αρχή όπου αιτείται να διενεργηθεί η επανεξέταση πραγματοποιείται υπηρεσιακά. Υποψήφιοι που αποτυγχάνουν στην πρακτική εξέταση,  επανεξετάζονται υποχρεωτικά στη Λιμενική Αρχή όπου υπέβαλαν την αρχική αίτηση.

13. Οι αλλοδαποί συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που συμμετέχουν και οι ‘Ελληνες.

14. Με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. καθορίζεται ο τύπος της άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, που χορηγείται στους επιτυχόντες στις εξετάσεις.

15. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς της άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους που είναι σε ισχύ, χορηγείται αντίγραφο.

Για τη χορήγηση αντιγράφου, ο αιτών υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή αίτηση, στην οποία επισυνάπτεται η φθαρμένη άδεια χειριστή (στην περίπτωση της φθοράς) ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ότι απώλεσε την άδεια και ότι,  σε περίπτωση ανεύρεσης της, θα την παραδώσει στη Λιμενική Αρχή.

Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση μεταβολής οιουδήποτε, αναγραφόμενου στην άδεια, στοιχείου.

16. Η χορηγηθείσα άδεια παύει αυτοδίκαια να ισχύει, εάν εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες είχε χορηγηθεί.

17. Η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους ισχύει μέχρι ο κάτοχος της να συμπληρώσει το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος της ηλικίας του. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής, η άδεια πρέπει να ανανεωθεί. Για την ανανέωση υποβάλλεται οποτεδήποτε  αίτηση του αιτούντος, κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ’, εφαρμοζομένων ανάλογα, ως προς την υγεία και καταλληλότητα, των διατάξεων της περίπτωσης β της παραγράφου 3.

Ειδικότερα, εφόσον προσκομισθούν ιατρικές βεβαιώσεις, η ανανέωση ισχύει για μία τριετία, με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης των ιατρικών βεβαιώσεων, ενώ αν προσκομισθεί ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου οχήματος ή  μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου, η ισχύς της ανανέωσης συμπίπτει χρονικά με αυτήν της άδειας οδήγησης. Επίσης, περιοδική ανανέωση της άδειας γίνεται σε όποιον χειριστή, ανεξαρτήτως ηλικίας, κρίνεται αυτό αναγκαίο από ιατρικής πλευράς, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών παρατηρήσεων ή  ενδείξεων του πιστοποιητικού υγείας. Η άδεια μπορεί επίσης να ανανεωθεί και το τελευταίο τρίμηνο πριν ο κάτοχος της συμπληρώσει το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος της ηλικίας του, τηρουμένων  των διατάξεων του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίων της παραγράφου αυτής.

18. Για κάθε έκδοση νέας άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους ή αντιγράφου αυτής ή ανανέωση της καταβάλλεται ποσό πενήντα (50,00) ευρώ υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (εφεξής Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.) και  παράβολο δεκαπέντε (15,00) ευρώ υπέρ του Δημοσίου. Για κάθε αντικατάσταση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους καταβάλλεται ποσό είκοσι πέντε (25) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και παράβολο δέκα (10,00) ευρώ υπέρ του Δημοσίου.

19. Αντίστοιχη άδεια εκδοθείσα στην αλλοδαπή, που κατέχει Έλληνας ή αλλοδαπός, γίνεται αποδεκτή, εφόσον έχει εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα από κρατική Αρχή της χώρας προέλευσής της.

Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, ο κάτοχος της άδειας, σε γενόμενο έλεγχο, πρέπει να φέρει επίσημη μετάφραση της άδειας που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, συνοδευόμενη από βεβαίωση της αντίστοιχης πρεσβευτικής ή προξενικής  Αρχής, ότι η Αρχή που την εξέδωσε είναι αρμόδια προς τούτο ή ότι ο φορέας που την εξέδωσε έχει αναγνωρισθεί επίσημα από κρατική Αρχή της αντίστοιχης χώρας.

Άρθρο 4 
Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών

1. Η εξέταση των υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών διακρίνεται σε θεωρητική (γραπτή ή προφορική) και πρακτική.

2. Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών/απαντήσεων. Ο αριθμός των ερωτήσεων ανέρχεται σε είκοσι (20).

Η θεωρητική εξέταση διενεργείται ως ακολούθως:

α. Πριν την έναρξη της θεωρητικής (γραπτής) εξέτασης, ο πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής παραλαμβάνει από το αρμόδιο στέλεχος της Λιμενικής Αρχής τον πίνακα των υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής  στις εξετάσεις.

β. Κατά την είσοδο των υποψηφίων στο χώρο των εξετάσεων, διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας αυτών, με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν.  2690/1999 (Α’ 45).

γ. Ακολούθως, ο πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής εκτυπώνει, μέσω του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ., αριθμό ερωτηματολογίων ίσο προς των αριθμό των παρόντων υποψηφίων, καθένα εκ των οποίων είναι μοναδικό και αντιστοιχεί ονομαστικά σε κάθε έναν  υποψήφιο. Κατόπιν, εκτυπώνει ισάριθμα έντυπα «φύλλου εξέτασης υποψηφίου», καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί ονομαστικά σε κάθε έναν υποψήφιο. Ο τύπος και το περιεχόμενο του «φύλλου εξέτασης υποψηφίου» είναι σύμφωνος με το υπόδειγμα  του Παραρτήματος Z΄ του παρόντος.

δ. Κάθε μοναδικό ζεύγος ερωτηματολογίου/ φύλλου εξέτασης υποψηφίου διανέμεται στον αντίστοιχο υποψήφιο, προκειμένου να γίνει από τον ίδιο επιβεβαίωση, των αναγραφόμενων σε αυτά, στοιχείων ταυτότητας.

ε. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία εκ των απαντήσεων που δίδονται σε κάθε ερώτημα και αναγράφουν ένα από τα τρία Α ή Β ή Γ κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην απάντηση που επέλεξαν, στο φύλλο εξέτασης και δίπλα  στον αριθμό κάθε ερωτήματος. Η μη συμπλήρωση του χώρου που αντιστοιχεί στον αριθμό κάθε ερωτήματος με κάποιο από τα προαναφερόμενα γράμματα, λαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση.

στ. Αποσβέσεις, διορθώσεις, αποξέσεις ή διαγραφές απαντήσεων, πάνω στο φύλλο εξέτασης, καθιστούν λανθασμένες τις απαντήσεις.

ζ. Η θεωρητική (γραπτή) εξέταση διαρκεί σαράντα (40) λεπτά της ώρας.

η. Μετά το πέρας της προβλεπόμενης διάρκειας της εξέτασης, ο πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής εκτυπώνει μέσω του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. και παραδίδει σε κάθε υποψήφιο το φύλλο ορθών απαντήσεων που αντιστοιχεί στο ερωτηματολόγιο του.

θ. Η παρουσία εξεταζόμενων, κατά τη διαδικασία της διόρθωσης των φύλλων εξέτασης, δεν απαγορεύεται.

Υποψήφιοι που αμφισβητούν το αποτέλεσμα ή ζητούν διευκρινίσεις, παραπέμπονται στο φύλλο ορθών απαντήσεων που τους έχει δοθεί. Αντίγραφα του φύλλου ορθών απαντήσεων, καθώς και του φύλλου εξέτασης υποψηφίου δεν χορηγούνται.

ι. Επιτυχών στη γραπτή εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που έχει απαντήσει σωστά σε δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον ερωτήσεις.

ια. Έλληνας υποψήφιος, που δεν γνωρίζει την ελληνική γραφή και ανάγνωση, θα εξετάζεται προφορικά ενώπιον του συνόλου της επιτροπής. Το κεφαλαίο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην κάθε απάντηση που επιλέγει,  αναγράφεται δίπλα από τον αριθμό του αντίστοιχου ερωτήματος στο «φύλλο εξέτασης υποψηφίου», από τον πρόεδρο της επιτροπής, και γίνεται ειδική μνεία, με ερυθρά μελάνη, για τον τρόπο εξέτασης του. Με τον ίδιο τρόπο εξετάζεται και αλλοδαπός  υποψήφιος, ο οποίος δεν γνωρίζει να ομιλεί και να γράφει την ελληνική γλώσσα, αφού προσληφθεί για την προφορική του εξέταση, με δαπάνη του, πτυχιούχος αναγνωρισμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Φιλολογίας της  ημεδαπής, κατά  περίπτωση, ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ο οποίος προσυπογράφει και το «φύλλο εξέτασης υποψηφίου». Η διαπίστωση των ανωτέρω προσόντων του πτυχιούχου γίνεται από την επιτροπή.  Φωτοαντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών, που προσκομίζει πτυχιούχος, τοποθετούνται στο φάκελο του υποψηφίου.

3. Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει:

α. την ασφαλή πρυμνοδέτηση και πλαγιοδέτηση (παραβολή) του ταχύπλοου σκάφους σε μήκος κρηπιδώματος ή άλλου χώρου ίσο με το διπλάσιο του μήκους του σκάφους και

β. τη διαπίστωση, κατά τη διάρκεια που ο εξεταζόμενος επιβαίνει στο εκπαιδευτικό σκάφος:

α.α. αναγνώρισης και χρήσης των σωστικών και πυροσβεστικών του μέσων,

β.β. κατασκευής ενός εκ των ναυτικών κόμπων «καντιλίτσα», «ψαλιδιά» ή «σταυρόκομπος» και

γ.γ. βασικών γνώσεων ανάγνωσης και χρήσης ναυτικού χάρτη. Ειδικότερα ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σωστά σε δύο τουλάχιστον από τις τρεις ερωτήσεις που θα του απευθυνθούν, από τις παρακάτω:

α.α.α. αναγνώριση φάρων και χαρακτηριστικών τους

β.β.β. έννοια και αναγνώριση ισοβαθούς στο χάρτη

γ.γ.γ. μονάδα μέτρησης βαθών στη θάλασσα και αναγνώριση αυτών στο χάρτη

δ.δ.δ. χρησιμότητα διπαράλληλου κανόνα και χρήση αυτού στο χάρτη

ε.ε.ε. χρησιμότητα διαβήτη (κουμπάσου) και χρήση αυτού στο χάρτη

στ.στ.στ. έννοια κλίμακας πλάτους

ζ.ζ.ζ. έννοια κλίμακας μήκους

η.η.η. έννοια γεωγραφικού στίγματος και αναγνώριση αυτού στο χάρτη

θ.θ.θ. χάραξη πορείας στο χάρτη και χρήση πυξίδας

ι.ι.ι. αναγνώριση υφάλων και σκοπέλων στο χάρτη Στην πρακτική εξέταση δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν περατώσει επιτυχώς τις θεωρητικές εξετάσεις.

4. Επιτυχών στην πρακτική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος ολοκλήρωσε επιτυχώς όλα τα στάδια της πρακτικής εξέτασης.

5. Αλλοδαπός υποψήφιος ο οποίος δεν γνωρίζει να ομιλεί την ελληνική γλώσσα, εξετάζεται, κατά την πρακτική εξέταση, με την παρουσία πτυχιούχου σύμφωνα με την παράγραφο 2.ια.

6. Η χρησιμοποίηση του εκπαιδευτικού σκάφους, κατά την πρακτική εξέταση, είναι υποχρεωτική, εφόσον στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής δραστηριοποιείται νομίμως εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων  σκαφών.

7. Αν δεν υφίσταται εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής όπου διενεργούνται οι εξετάσεις, κατά την πρακτική εξέταση μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να χρησιμοποιηθεί  ταχύπλοο σκάφος ιδιοκτησίας του υποψηφίου ή που έχει παραχωρηθεί κατά χρήση σε αυτόν.

8. Το εκπαιδευτικό ταχύπλοο σκάφος, που χρησιμοποιείται κατά την πρακτική εξέταση, πρέπει να είναι ασφαλισμένο για την κάλυψη αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α’ 92), όπως ισχύει.

9. Το ταχύπλοο σκάφος ιδιοκτησίας του υποψηφίου ή παραχωρηθέν κατά χρήση σε αυτόν, που χρησιμοποιείται, κατ’ εξαίρεση, κατά την πρακτική εξέταση, πρέπει να είναι ασφαλισμένο για την κάλυψη αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  4256/2014 (Α’ 92), όπως ισχύει, με επέκταση της ασφάλισης, ώστε να καλύπτει τον εξεταζόμενο υποψήφιο χειριστή. Η επέκταση αποδεικνύεται με την προσκόμιση στη Λιμενική Αρχή, υποχρεωτικά πριν την έναρξη διενέργειας της πρακτικής εξέτασης,  ειδικής βεβαίωσης επέκτασης της κάλυψης, που χορηγείται από την ασφαλιστική εταιρία.

10. Εφόσον κατά τη διάρκεια των εξετάσεων διαπιστωθεί απόπειρα εξαπάτησης της εξεταστικής επιτροπής από υποψήφιο, πέραν τυχόν άλλων νομικών κυρώσεων, ο υποψήφιος απορρίπτεται.

11. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται προς εξέταση, την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται αποτυχόντες.

12. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εξεταστική επιτροπή εκδίδει και ανακοινώνει «Δελτίο Αποτελεσμάτων» της εξέτασης, θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και την ένδειξη  «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Η’.

13. Κάθε άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους, που εκδίδεται, λαμβάνει μοναδικό κωδικό από την τηρούμενη στο Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. Ενιαία Βάση Δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου. Ο κωδικός αυτός καταχωρείται στο σώμα της  άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους.

Άρθρο 5 
Ηλεκτρονικό μητρώο αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών

1. Στο Π.Σ.Ε.Α.ΧΤ.Σ. λειτουργεί Ενιαία Βάση Δεδομένων, για την ηλεκτρονική καταχώριση των χορηγούμενων αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

2. Η Ενιαία Βάση Δεδομένων λειτουργεί υπό την εποπτεία και τη διαχείριση της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου, με την τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του Αρχηγείου.

Άρθρο 6 
Πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών

1. Η πιστοποίηση της ικανότητας του εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών γίνεται με την έκδοση Πιστοποιητικού από τον Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.),  εφόσον ο αιτών επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να είναι Έλληνας υπήκοος.

β) Να έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23) έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο (55).

γ) Να γνωρίζει κολύμβηση.

δ) Να είναι ψυχικά και σωματικά υγιής.

ε) Να είναι κάτοχος άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, επί πενταετία τουλάχιστον.

στ) Να είναι κάτοχος απολυτήριου Λυκείου ή παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.

ζ) Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη,  εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών  ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει  παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.

η) Να μη διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος.

2. Για την έκδοση του πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., αίτηση, τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες πριν από την, οριζόμενη  κατά τη διάταξη της παραγράφου 6, ημερομηνία των εξετάσεων, αίτηση στην οποία επισυνάπτονται:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα [από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’  45), όπως ισχύει].

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα, στην οποία δηλώνεται ότι ο αιτών γνωρίζει κολύμβηση.

γ) Πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών ειδικότητας καρδιολόγου, πνευμονολόγου, ψυχιάτρου και οφθαλμιάτρου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.  4250/2014 (Α’74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών κατέχει την άδεια επί πενταετία τουλάχιστον.

ε) Φωτοαντίγραφο απολυτήριου Λυκείου ή παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα, στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι:

(1) Δεν έχω καταδικασθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική  δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που  παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία  για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.

(2) Δε διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος.

ζ) Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας.

3. Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3.

4. Η ημερομηνία και ώρα συμμετοχής στις εξετάσεις αναγράφονται σε ειδικό σημείωμα, που χορηγείται μετά τον έλεγχο της πληρότητας και κανονικότητας των παραπάνω δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.

5. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., συγκροτείται τριμελής εξεταστική επιτροπή, με στελέχη της περιοχής δικαιοδοσίας της, η οποία αποτελείται από:

α) Έναν ανώτερο αξιωματικό Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, με γνώση και εμπειρία στα θεματικά αντικείμενα του Παραρτήματος Θ’.

β) Έναν κατώτερο αξιωματικό Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με τον αναπληρωτή του, ως μέλος, με γνώση και εμπειρία στα θεματικά αντικείμενα του Παραρτήματος Θ’ και

γ) Έναν εκπρόσωπο της πλέον αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής ένωσης εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται  βαθμοφόρος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ως γραμματέας της επιτροπής.

6. Η εξεταστική επιτροπή προβαίνει, εντός του μηνός Μαρτίου κάθε έτους και σε τόπο που καθορίζεται από την οικεία Περιφερειακή Διοίκηση του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στην εξέταση των υποψήφιων επί της ύλης που αναφέρεται στο Παράρτημα Θ’.

7. Η εξέταση διακρίνεται σε θεωρητική (γραπτή) και πρακτική.

8. Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών.

Ο αριθμός των ερωτήσεων, οι οποίες ορίζονται από την εξεταστική επιτροπή, ανέρχεται σε πενήντα (50) και θεωρούνται ότι επέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά σε σαράντα οκτώ (48) ερωτήσεις, τουλάχιστον.

Η γραπτή εξέταση διαρκεί ενενήντα (90) λεπτά της ώρας. Οι υποψήφιοι μπορούν να εξέλθουν από την αίθουσα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, χωρίς δικαίωμα επανόδου. Μετά την πάροδο των ενενήντα (90) λεπτών, τα ερωτηματολόγια  παραδίδονται στην επιτροπή υποχρεωτικά.

9. Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει:

α. Εκτέλεση χειρισμών / ελιγμών. Εξετάζεται η συνολική ικανότητα των υποψηφίων στους χειρισμούς πλεύρισης / αποπλεύρισης σε μήκος κρηπιδώματος ίσο με το μήκος του σκάφους προσαυξημένο κατά 50%, άπαρσης, κίνησης «ανάποδα», στην  αγκυροβολιά, στην πορεία και στη ναυσιπλοΐα, καθώς και η δυνατότητα αντίδρασης τους σε εντολές χειρισμών που δίδονται από τον εξεταστή/ μέλος της επιτροπής.

β. Περιγραφή και επίδειξη χρήσης σωστικών – πυροσβεστικών μέσων. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναγνωρίσουν τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα του σκάφους, να περιγράψουν τη λειτουργία τους και να επιδείξουν τον τρόπο χρήσης τους σε  περίπτωση ανάγκης.

γ. Διάσωση ανθρώπου που κινδυνεύει στη θάλασσα.

Εξετάζεται η ικανότητα των υποψηφίων να αντιδρούν έγκαιρα και σωστά σε περίπτωση πτώσης από το σκάφος ανθρώπου στη θάλασσα και η ικανότητα τους να τοποθετούν σωστά το σκάφος και να περισυλλέγουν το άτομο που είναι στη θάλασσα και κινδυνεύει.

δ. Τήρηση των Κανονισμών προς Αποφυγή Συγκρούσεων και αναγνώριση φανών και σημάτων.

ε. Χρησιμοποίηση πυξίδας, ναυτικού χάρτη, διπαράλληλου κανόνα, διαβήτη (κουμπάσου).

στ. Κατασκευή των ναυτικών κόμπων «καντιλίτσα», «ψαλιδιά», «σταυρόκομπος». Στην πρακτική εξέταση δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν περατώσει επιτυχώς τις θεωρητικές εξετάσεις.

10. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των εξετάσεων, η εξεταστική επιτροπή εκδίδει και ανακοινώνει «Δελτίο Αποτελεσμάτων» της εξέτασης, με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ» και υποβάλλει το Δελτίο  αυτό στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για τις περαιτέρω ενέργειες.

11. Όσοι υποψήφιοι αποτύχουν στη θεωρητική ή πρακτική εξέταση, συμμετέχουν στις εξετάσεις της επόμενης προγραμματισμένης εξεταστικής περιόδου, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.

12. Στους υποψήφιους που πέτυχαν στην παραπάνω διαδικασία εξετάσεων χορηγείται πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ του παρόντος. Για την έκδοση του  καταβάλλεται το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.ΟΕ.Μ.Ν.

13. Το πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών ισχύει μέχρι ο κάτοχος του να συμπληρώσει το πεντηκοστό πέμπτο (55) έτος της ηλικίας του. Τρείς (03) μήνες πρίν τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής έως και τρείς  (03) μήνες μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής, το πιστοποιητικό ανανεώνεται για τρία (03) έτη, από την ημερομηνία λήξης του. Για την ανανέωση, ο αιτών πρέπει να υποβάλει στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., αίτηση, συνοδευόμενη από τις ιατρικές βεβαιώσεις της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία θα δηλώνει ότι “δεν εκλείπει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις έκδοσης του  αριθμ. …….. πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών που κατέχω”.

Για την ανανέωση καταβάλλεται το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

14. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, που είναι σε ισχύ, χορηγείται στον αιτούντα αντίγραφο, το οποίο έχει ισχύ πρωτοτύπου.

Για τη χορήγηση του αντιγράφου ο αιτών υποβάλλει, στην αρμόδια Περιφερειακή Διοίκηση του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., αίτηση, στην οποία επισυνάπτεται το φθαρμένο πιστοποιητικό (στην περίπτωση της φθοράς) ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.  1599/1986 (Α’ 75), ότι το απώλεσε και ότι, σε περίπτωση ανεύρεσης του, θα το παραδώσει στην εκδούσα Αρχή.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται, ανάλογα, και στην περίπτωση μεταβολής οιουδήποτε στοιχείου που αναγράφεται στο πιστοποιητικό.

Για τη χορήγηση αντιγράφου του πιστοποιητικού καταβάλλεται, το ποσό διακοσίων (200) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

15. Το πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών παύει να ισχύει και ανακαλείται, αν παύσει να ισχύει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις χορήγησης του ή αν ο κάτοχος του καταδικασθεί τελεσίδικα ως υπαίτιος πρόκλησης θανάτου ή ατυχήματος εκπαιδευόμενου.

Άρθρο 7 
Υποχρεώσεις εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών

1. Οι εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών υποχρεούνται:

α) Να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε υποψήφιους χειριστές ταχυπλόων σκαφών, στο πλαίσιο της λειτουργίας σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η θεωρητική  εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται και από κατόχους πανεπιστημιακού τίτλου της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, με εμπειρία και αποδεδειγμένη εξειδίκευση στα θέματα που καλύπτουν την ύλη που πρόκειται να διδάξουν.

β) Να παρίστανται, με το επαγγελματικό εκπαιδευτικό σκάφος της σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, κατά την πρακτική εξέταση κάθε υποψηφίου χειριστή ταχυπλόων σκαφών, που διενεργείται στην αρμόδια κατά τόπο  Λιμενική Αρχή.

γ) Να παρέχουν πρακτική ή και θεωρητική εκπαίδευση σε ήδη κατόχους άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, για τη βελτίωση της ικανότητας τους, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που επιθυμεί να ενημερωθεί θεωρητικά ή και να εκπαιδευτεί  πρακτικά στο χειρισμό ταχυπλόων σκαφών.

2. Απαγορεύεται στους εκπαιδευτές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών:

α) Να παρεμβαίνουν, με οποιοδήποτε τρόπο, μεταξύ εξετάζοντος και εξεταζόμενου, κατά τη διάρκεια της εξέτασης του υποψηφίου χειριστή ταχυπλόου σκάφους ή μετά την εξέταση.

β) Να διευκολύνουν με συνθήματα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τον εξεταζόμενο στην εκτέλεση διαφόρων χειρισμών, κατά την πρακτική εξέταση.

γ) Να περιφέρονται στους χώρους της Λιμενικής Αρχής ή στους χώρους των εξετάσεων, κατά διενέργεια τους ή όχι, με σκοπό την εξεύρεση πελατών, παροτρύνοντας ή και παρενοχλώντας, με οποιοδήποτε τρόπο, πρόσωπο ή ομάδα προσώπων να  δεχθεί ή να αποκρούσει υπηρεσία παροχής εκπαίδευσης, για συμμετοχή σε εξετάσεις, για απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους.

3. Εφόσον διαπιστωθεί από την επιτροπή ότι ο εκπαιδευτής παραβίασε τις διατάξεις των περιπτώσεων α) και β)της παραγράφου 2, ο εξεταζόμενος αποκλείεται από τη συνέχεια των εξετάσεων.

Άρθρο 8 
Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών-Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Για την άσκηση του επαγγέλματος της ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποβάλλει αίτηση αναγγελίας σε Λιμενική Αρχή σύμφωνα με το υπόδειγμα του  Παραρτήματος ΙΕ. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση, εφόσον πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι Έλληνας υπήκοος και έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του, για τον υπολογισμό της οποίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης του.

β) Δεν έχει καταδικασθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική  δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία  για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.

γ) Δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος.

δ) Δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης ή στερητικής ή επικουρικής συμπαράστασης και δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθεί σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις.

ε) Έχει στην κατοχή του κτιριακή εγκατάσταση, με εξοπλισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

στ) Καλύπτει ασφαλιστικά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο ή σωματικές βλάβες.

ζ) Διαθέτει πρόγραμμα εκπαίδευσης. 
η) Έχει προσλάβει έναν (01) τουλάχιστον εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, κάτοχο πιστοποιητικού ικανότητας σε ισχύ, ή να είναι ο ίδιος εκπαιδευτής, κάτοχος αντίστοιχου πιστοποιητικού.

θ) Ο αιτών και ο εκπαιδευτής είναι ασφαλισμένοι στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.

ι) Έχει στην κατοχή του δύο (2) τουλάχιστον επαγγελματικά εκπαιδευτικά σκάφη (πολυεστερικά ή φουσκωτά με γάστρα «Rigid Inflatable Boat-RIB».

2. Τα εκπαιδευτικά σκάφη πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να είναι ολικού μήκους από πέντε (5,00) μέχρι και δέκα (10,00) μέτρων.

β. Να είναι εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια εκτέλεσης πλόων σε ισχύ. Η απομάκρυνση τους επιτρέπεται μέχρι έξι (6) ναυτικά μίλια από την πλησιέστερη ακτή, υπό τις προϋποθέσεις του οικείου, για τα θέματα αυτά, Γενικού Κανονισμού Λιμένων και   διακυβέρνηση τους ασκείται από κάτοχο πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών σε ισχύ.

γ. Να είναι εφοδιασμένα με σύστημα αυτόματης ακινητοποίησης τους (Quick Stop).

δ. Να πληρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για τη σήμανση CE (υποβολή Δηλώσεων Συμμόρφωσης σκάφους και μηχανής).

ε. Να φέρουν σε αμφότερες τις πλευρές τους τις ενδείξεις «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ – TRAINING BOAT».

στ. Να μην έχει παρέλθει δεκαπενταετία από την αρχική εγγραφή τους στο Β.Ε.Μ.Σ. Όταν συμπληρωθούν δέκα πέντε (15) έτη από την αρχική εγγραφή τους στο Β.Ε.Μ.Σ,

η Λιμενική Αρχή επιτρέπει την δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών σκαφών, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα του ιδιοκτήτη της σχολής, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Εξουσιοδοτημένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή  τυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση.

ζ. Να είναι ασφαλισμένα ως εκπαιδευτικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2.α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση, εφόσον πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Έχει έδρα την Ελλάδα.

β) Στο καταστατικό του προβλέπεται ρητά, ως σκοπός, η άσκηση του επαγγέλματος της ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

γ) Δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού, συνδιαλλαγής, αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης ή άλλης ανάλογης κατάστασης και δεν έχει κατατεθεί αίτηση για να τεθεί σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις.

δ) Συντρέχουν στο νομικό πρόσωπο οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων ε, στ, ζ, η, θ, ι της παρ. 1.

ε) Συντρέχουν στο πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ανάλογα όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν και τα φυσικά πρόσωπα.

3. Για την απόδειξη της συνδρομής των παραπάνω προϋποθέσεων, ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποβάλλει σε Λιμενική Αρχή αίτηση αναγγελίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΕ’, στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα  δικαιολογητικά:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα [από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999  Α’45), όπως ισχύει).

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α’ 75) στην οποία δηλώνει ότι:

«(1) δεν έχω καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική  υσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που  παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.

(2) δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος.

(3) δεν έχω τεθεί και δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθώ σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης.

(4) Εγώ και ο εκπαιδευτής υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών που έχω προσλάβει είμαστε ασφαλισμένοι στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.

(Σε περίπτωση που ο ίδιος είναι εκπαιδευτής υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, δηλώνει ότι “είμαι ασφαλισμένος στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα)».

γ) Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο, θεωρημένο από την εφορία, των κτιριακών εγκαταστάσεων που διαθέτει ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε ισχύ, περί των ληπτέων μέτρων προς αποτροπή  κινδύνων από πυρκαγιά, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/ 1986 (Α’ 75) στην οποία δηλώνει ότι: “έχω στην κατοχή μου κτιριακή εγκατάσταση, με εξοπλισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ΓΚΛ αριθμ. 50 (Β’1151/2013),  όπως ισχύει”.

δ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη της σχολής και οιουδήποτε προστηθέντος ή εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου έναντι τρίτων για θάνατο ή σωματικές βλάβες.

ε) Πρόγραμμα εκπαίδευσης.

στ) Πίνακας απασχολούμενου προσωπικού ως εκπαιδευτή/ών, με φωτοαντίγραφο/α του/των δελτίου/ων ταυτότητας αυτού/ών και φωτοαντίγραφο/α του/των πιστοποιητικού/ων ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

ζ) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών κυριότητας των σκαφών ή των εγγράφων εθνικότητας, κατά περίπτωση, καθώς και των αντίστοιχων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας (Α.Ε.Π.- Π.Γ.Ε.), καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει τη νόμιμη  κατοχή αυτών.

η) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου των σκαφών ως εκπαιδευτικών.

4. Εφόσον ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, όλες οι παραπάνω ενέργειες και διαδικασίες αναλαμβάνονται και υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, στο όνομα του οποίου πρέπει να συντρέχουν ανάλογα όλες οι  προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν και τα φυσικά πρόσωπα, η δε βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων εκδίδεται στο νομικό πρόσωπο.

Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται επιπρόσθετα στη Λιμενική Αρχή:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, το οποίο να προβλέπει την εκτέλεση τέτοιων εργασιών, καθώς και βεβαίωση σύστασης αυτού από αρμόδια Αρχή.

β) Πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία, από το/ην οποίο/α να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου και

γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α’ 75), του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, στην οποία δηλώνει ότι: «(Επωνυμία νομικού προσώπου) δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση, και ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για να τεθεί σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις.».

Για την άσκηση της δραστηριότητας καταβάλλεται ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

Η Λιμενική Αρχή, όπου γίνεται η αναγγελία, χορηγεί στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) βεβαίωση υποβολής αιτήματος, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΣΤ΄.

Εντός πενήντα (50) ημερών από την αναγγελία, η Λιμενική Αρχή απαγορεύει εγγράφως την ίδρυση και λειτουργία σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις  προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα έχει το χαρακτήρα της επιβαλλόμενης, στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα, υποχρέωσης αναμονής και αναβολής της έναρξης άσκησης αυτού, ώστε να παρασχεθεί στη Λιμενική Αρχή η δυνατότητα να διενεργήσει έλεγχο και, ενδεχομένως, να απαγορεύσει την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, αν δεν υφίσταται ή δεν  προκύπτει συνδρομή των, προς τούτο, νομίμων προϋποθέσεων. Μετά την παρέλευση άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως [άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α’32), όπως ισχύει]. Η Λιμενική Αρχή απαγορεύει  την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος και μετά την πάροδο της τασσόμενης προθεσμίας των πενήντα (50) ημερών, οποτεδήποτε και αν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησής του.

5. Η Λιμενική Αρχή, αφού ελέγξει τα παραπάνω δικαιολογητικά και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία  σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών (βεβαίωση), σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΖ’.

Ο κάτοχος της παραπάνω βεβαίωσης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης, είναι υποχρεωμένος να δηλώσει έναρξη άσκησης επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το  συγκεκριμένο επάγγελμα. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης προϋπόθεσης υποβάλλει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης, στην Λιμενική Αρχή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α’ 75) στην οποία δηλώνει ότι: «διαθέτω την αριθμ. ………. δήλωση έναρξης εργασιών, που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, η οποία μου έχει χορηγηθεί από την Δ.Ο.Υ. …..». Στην  περίπτωση νομικού προσώπου δηλώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ότι “(Επωνυμία νομικού προσώπου) διαθέτει την αριθμ. …….. δήλωση έναρξης εργασιών, που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία σχολής εκπαίδευσης  υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, η οποία έχει χορηγηθεί από την Δ.Ο.Υ. …………….» Πριν από την υποβολή της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης, απαγορεύεται η άσκηση του σχετικού επαγγέλματος.

6. Η Λιμενική Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, απαγορεύει τη λειτουργία σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών και αφαιρεί τη σχετική βεβαίωση, εάν εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις άσκησης της  δραστηριότητας, οι οποίες απαιτείται να συντρέχουν κατά την αναγγελία. Η απόφαση απαγόρευσης αποστέλλεται, μαζί με τη βεβαίωση, στη Λιμενική Αρχή που έχει εκδώσει τη σχετική βεβαίωση, εφόσον η προαναφερόμενη απόφαση απαγόρευσης δεν  έχει εκδοθεί από αυτήν. Επίσης, κοινοποιείται στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου, προκειμένου να ενημερωθούν από αυτήν, με κάθε πρόσφορο μέσο, οι Λιμενικές Αρχές της χώρας.

7. Κάθε βεβαίωση ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών κοινοποιείται στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου, καθώς και στην Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή έδρας του κατόχου της.

8. Ο κατάλογος με τις ωριαίες αποζημιώσεις (σταθερού ποσού σε ευρώ) για τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διαμορφώνεται ελεύθερα από τον κάτοχο της βεβαίωσης ίδρυσης και λειτουργίας σχολής  εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Ο κατάλογος αυτός, που υποχρεωτικά θα ισχύει για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θεωρημένος από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, αναρτάται εντός καλαίσθητου πλαισίου στο καταφανέστερο  σημείο της κτιριακής εγκατάστασης και του εκπαιδευτικού σκάφους για την ενημέρωση των εκπαιδευόμενων.

9. Απαγορεύεται η, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο (έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, διαδίκτυο κλπ.), ανακριβής ή και παραπλανητική διαφήμιση σχολών, προσόντων εκπαιδευτών, της ωριαίας ή και συνολικής  αποζημίωσης και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης (θεωρητικής ή και πρακτικής).

10. Κάτοχος βεβαίωσης ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, έχει δικαίωμα να δραστηριοποιείται και στην περιοχή δικαιοδοσίας άλλων Λιμενικών Αρχών,  πέραν εκείνης από την οποία του χορηγήθηκε η έγκριση, με την προϋπόθεση ύπαρξης στη νέα περιοχή δραστηριοποίησης, κτιριακής εγκατάστασης, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του επόμενου άρθρου ή χρησιμοποίησης κτιριακής εγκατάστασης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του επόμενου άρθρου. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποχρεούται να γνωστοποιήσει, στην έτερη Λιμενική Αρχή, ότι πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στην περιοχή  δικαιοδοσίας της και να δηλώσει την κτιριακή εγκατάσταση που πρόκειται να χρησιμοποιήσει, προσκομίζοντας το δικαιολογητικό της περίπτωσης γ. της παραγράφου 3. Η παραχώρηση ταχυπλόου σκάφους προς χρήση σε υποψήφιο, σύμφωνα με τις  διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4, δεν λογίζεται ως δραστηριοποίηση και δεν απαιτείται η ύπαρξη κτιριακής εγκατάστασης.

11. Το δικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών μεταβιβάζεται ελεύθερα, για όσο χρόνο λειτουργεί νομίμως η σχολή, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση και συντρέχουν, στο πρόσωπο του  αιτούντος (φυσικού ή νομικού προσώπου), οι προϋποθέσεις και τα προσόντα του άρθρου αυτού. Σε αυτή την περίπτωση αφαιρείται η βεβαίωση και εκδίδεται νέα με τα στοιχεία του δικαιούχου.

Άρθρο 9 
Εξοπλισμός σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών

1. Στην κτιριακή εγκατάσταση, στην οποία παρέχεται η θεωρητική εκπαίδευση στους υποψηφίους χειριστές ταχυπλόων σκαφών, διατίθενται, για εκπαιδευτικούς λόγους, οπτικοακουστικά μέσα [τηλεόραση, μηχάνημα προβολής εικόνων ή ταινίας,  ηλεκτρονικός υπολογιστής] και ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό, που να δείχνει τρόπους ορθού και εσφαλμένου τρόπου χειρισμού σκαφών, φανούς ναυσιπλοΐας κ.λ.π., καθώς και τα υλικά και μέσα που αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΑ’ του παρόντος.

2. Η κτιριακή εγκατάσταση για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και θεωρητική εκπαίδευση των υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών είναι εμβαδού τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) τετραγωνικών μέτρων, μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων  βοηθητικών χώρων. Ο χώρος αυτός είναι κύριας χρήσης, ενιαίος, δεν αποτελεί τμήμα κατοικίας και έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό και καλή θέρμανση.

3. Η κτιριακή εγκατάσταση εγκεκριμένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σχολής μπορεί να χρησιμοποιείται, αποκλειστικά και μόνο για τη θεωρητική εκπαίδευση, από περισσότερες της μίας σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών  ταχυπλόων σκαφών ή και σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.

Άρθρο 10 
Λειτουργία των σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών

1. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης της σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, που υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή, περιλαμβάνει τουλάχιστον τα αντικείμενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι για την απόκτηση άδειας χειριστή  ταχυπλόου σκάφους.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, η χρονική διάρκεια του μαθήματος της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης κάθε υποψηφίου είναι τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) πρώτα λεπτά της ώρας.

3. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης, απαγορεύεται η επιβίβαση και παραμονή στο σκάφος άλλων προσώπων, εκτός από το προσωπικό της σχολής (εκπαιδευτής κλπ.) και μέχρι δύο (02) εκπαιδευόμενοι υποψήφιοι χειριστές ταχυπλόων  σκαφών.

4. Στη σχολή τηρείται βιβλίο, στο οποίο καταχωρούνται, πριν την έναρξη των μαθημάτων, τα στοιχεία των εκπαιδευομένων. Η γραμμογράφηση του βιβλίου αυτού γίνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IB’ του παρόντος.

Άρθρο 11 
Τήρηση μητρώων εκπαιδευτών και σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών

1. Σε κάθε Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ τηρείται βιβλίο μητρώου εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

2. Σε κάθε Λιμενική Αρχή τηρείται βιβλίο μητρώου σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

3. Η γραμμογράφηση των σελίδων των προβλεπόμενων, από τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2, βιβλίων γίνεται σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων ΙΓ’ και ΙΔ’ του παρόντος.

4. Η καταχώριση των φυσικών ή νομικών προσώπων, κατά περίπτωση, γίνεται την ίδια μέρα της έκδοσης του πιστοποιητικού ή της χορήγησης της βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων και ο σχετικός αριθμός καταχώρισης (μητρώου)  γράφεται πάνω στο σώμα του χορηγούμενου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και στη μερίδα του εκπαιδευτή ή της σχολής, ανάλογα, όπου τηρούνται αντίγραφα του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης και τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν  για την  χορήγηση τους. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης ανάκλησης του πιστοποιητικού ή αφαίρεσης της βεβαίωσης και απαγόρευσης άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος, αντίστοιχα, διαγράφεται από το μητρώο το αντίστοιχο φυσικό ή νομικό  πρόσωπο, μετά την οριστικοποίηση της ανάκλησης ή απαγόρευσης.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι ήδη κάτοχοι αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών πρέπει να αντικαταστήσουν τα παλαιού τύπου έντυπα με νέου τύπου. Ο χρόνος εφαρμογής της διάταξης αυτής καθορίζεται με την αναφερόμενη στη παράγραφο 14 του άρθρου 3 του παρόντος  απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Άδειες χειριστή θαλασσίου μοτοποδηλάτου, χορηγηθείσες σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν. Οι προαναφερόμενες άδειες πρέπει να αντικατασταθούν με νέου τύπου άδειες χειριστή ταχυπλόου σκάφους, εντός του  οριζόμενου στην απόφαση της παραγράφου 14 του άρθρου 3 χρόνου.

3. Εγκρίσεις ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος.

4. Πιστοποιητικά ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος.

5. Άδειες χειριστών ταχυπλόων σκαφών που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 6 και της παρ. 1 του άρθρου 11 του παρόντος, αρχίζουν να ισχύουν από την 01-9-2019.

Άρθρο 13 
Χορήγηση αδειών σε αλλοδαπούς

Οι διατάξεις του παρόντος, που αφορούν στην απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών ή στην ίδρυση σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις  του π.δ. 530/1991 (Α’ 205), έχουν ανάλογη εφαρμογή για υπηκόους των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και για υπηκόους τρίτων χωρών, που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής και  εργασίας στην Ελλάδα, εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας του πρώτου, τουλάχιστον, επιπέδου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 14 
Ειδικές διατάξεις

1. Σε έκτακτες περιπτώσεις, επιτρέπεται με διαταγή του αρμόδιου Διευθυντή Κλάδου του Αρχηγείου, να χορηγείται, κατ’εξαίρεση, προσωρινή άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους. Στην προαναφερόμενη διαταγή καθορίζονται ο τύπος της προσωρινής  άδειας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια έκδοσης αυτής. Η διάταξη της παραγράφου αυτής αρχίζει να ισχύει από την 09-3-2017.

2. Στους υποψήφιους που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις χειριστών ταχυπλόων σκαφών και πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος, μέχρι την επίδοση της άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, χορηγείται από την οικεία Λιμενική Αρχή, βεβαίωση  χειρισμού ταχυπλόου σκάφους, η οποία ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της, και έχει τον τύπο και το περιεχόμενο του Παραρτήματος IH’. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις λοιπές περιπτώσεις έκδοσης  άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους (ανανέωσης, αντικατάστασης κ.λπ.). Την προαναφερόμενη βεβαίωση, πρωτότυπη και σε ισχύ, φέρει ο κάτοχος της, κατά τη διάρκεια χειρισμού ταχυπλόου σκάφους. Με την επίδοση στον ενδιαφερόμενο της άδειας  χειριστή ταχυπλόου σκάφους, η ως άνω βεβαίωση παραδίδεται στη Λιμενική Αρχή έκδοσής της.

3. Παρέχεται δυνατότητα εξ’ αποστάσεως πληρωμής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, χρηματικών ποσών ανά φορέα (Δημόσιο, Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. κλπ.), με κατάθεση ξεχωριστών ποσών σε λογαριασμούς τράπεζας ή ΚΑΕ, οι οποίοι θα υποδεικνύονται  κάθε φορά από το ηλεκτρονικό Ε.Κ.Ε. (E.K.E.-EUGO) ή τα φυσικά Ε.Κ.Ε. Τα αποδεικτικά κατάθεσης πρέπει να έχουν αναγραμμένο το ονοματεπώνυμο του αιτούντος. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, τα αποδεικτικά κατάθεσης, καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε ψηφιοποιημένη μορφή.

4. Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από απλή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα  απαιτούμενα ισοδύναμα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (φυσικού ή νομικού προσώπου), η οποία γίνεται ενώπιον διοικητικής αρχής ή από ένορκη  βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικαστικής αρχής. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.

5. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/ πιστοποιητικά, που τον αφορούν, δύνανται να εκδίδονται και από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο15 
Κυρώσεις

1. Οι παραβάτες του παρόντος Γενικού Κανονισμού Λιμένων, του οποίου η εκτέλεση ανατίθεται στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του  άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως ισχύει.

2. Στους κατόχους πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών και βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών,  που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, σε περίπτωση υποτροπής (παράβαση της ίδιας διάταξης του παρόντος), επιβάλλεται με απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής ως παρεπόμενη ποινή, η απαγόρευση της συγκεκριμένης δραστηριότητας και η ανάκληση ή η αφαίρεση του πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, αντίστοιχα, ως ακολούθως:

α. για την πρώτη εντός δώδεκα μηνών καθ’ υποτροπή παράβαση μέχρι πέντε (5) ημέρες

β. για τη δεύτερη εντός δώδεκα μηνών καθ’ υποτροπή παράβαση από έξι (6) ημέρες μέχρι και ένα (1) μήνα γ. για την τρίτη εντός δώδεκα μηνών καθ’ υποτροπή παράβαση από ένα (1) μέχρι και δώδεκα (12) μήνες. Ο χρόνος απαγόρευσης της  δραστηριότητας αρχίζει να ισχύει από τη νομότυπη κοινοποίηση της απόφασης της Λιμενικής Αρχής. Επίσης, με αιτιολογημένη απόφαση της Λιμενικής Αρχής επιβάλλεται οριστική απαγόρευση της δραστηριότητας και οριστική ανάκληση ή αφαίρεση του  πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, αντίστοιχα, εάν οι ανωτέρω, ανεξάρτητα από το βαθμό συμμετοχής και υπαιτιότητας τους σε περίπτωση ατυχήματος, δεν προσέφεραν κάθε δυνατή συνδρομή στους παθόντες.

Άρθρο 16 
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ή που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.

Άρθρο 17 
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα ακόλουθα Παραρτήματα: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: «Υπόδειγμα αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: «Υπόδειγμα βεβαίωσης σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’:«Υπόδειγμα σημειώματος συμμετοχής στις εξετάσεις υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: «Υπόδειγμα πίνακα υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’: «Υπόδειγμα αίτησης για επανεξέταση υποψήφιου χειριστή ταχυπλόων σκαφών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’: «Υπόδειγμα αίτησης για ανανέωση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ «Υπόδειγμα φύλλου εξέτασης υποψήφιου χειριστή ταχυπλόου σκάφους»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’: «Υπόδειγμα Δελτίου Αποτελεσμάτων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’: «Εξεταστέα ύλη υποψηφίων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄: «Υπόδειγμα πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ’: «Εξοπλισμός σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB’: «Υπόδειγμα σελίδας βιβλίου εκπαιδευόμενων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ’: «Υπόδειγμα σελίδας βιβλίου μητρώου εκπαιδευτών υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΔ’: «Υπόδειγμα σελίδας βιβλίου μητρώου σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕ’: «Υπόδειγμα αναγγελίας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ’: «Υπόδειγμα βεβαίωσης υποβολής αιτήματος για την ίδρυση και λειτουργία σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΖ’: «Υπόδειγμα βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IH’: «Υπόδειγμα βεβαίωσης χειρισμού ταχυπλόου σκάφους »

Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Πειραιάς, 10 Απριλίου 2019

Ο Αρχηγός 
Αντιναύαρχος Λ.Σ. 
ΡΑΠΤΗΣ Σταμάτιος

Άρθρο Δεύτερο 
Έναρξη ισχύος

Η εφαρμογή της παρούσας αρχίζει δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ Β¨ 1628/13.05.2019

Πειραιάς, 10.04.2019

Ο Υπουργός 
ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ- KOΥΒΕΛΗΣ 

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!