ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΑ ( Τράτα ή Γρίπος που σέρνεται από το σκάφος)

Η αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα, διενεργείται από αλιευτικά σκάφη τα οποία διαθέτουν «άδεια αλίευσης με το εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος, ή βιντζότρατα», η οποία εφεξής καλείται «άδεια αλίευσης με το εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος, ή βιντζότρατα». Αριθμ. 6719/146097 απόφαση ΥΠΑΑΤ (ΦΕΚ 4348 Β/2016)
Οι άδειες αλίευσης χορηγούνται σε σκάφη που έχουν αλιευτική άδεια σε ισχύ στην οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω εργαλείο, έχουν εγκαταστήσει συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS) και τηρούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο καταγραφής της αλιευτικής τους δραστηριότητας (ERS), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 9 και 15 του Καν.(ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου
Το χρησιμοποιούμενο αλιευτικό εργαλείο έχει άνοιγμα ματιού του διχτύου 16mm, όπως έχει θεσπιστεί με την εθνική νομοθεσία (Β.Δ. 817/1966).

Το φέρον το βαρούλκο σκάφος δεν πρέπει να απέχει πέραν των εβδομήντα (70) μέτρων από την ακτή. Άρθρο 3 § 3 ΒΔ 817/1966 (ΦΕΚ 209Α΄) – Άρθρο 7 § 5 ΥΑ 6719/146097/29-12-2016 (ΦΕΚ 4348 Β΄)
Η αλιεία επιτρέπεται κατά την διάρκεια της ημέρας ως και μία ώρα πριν την ανατολή του ηλίου και μία ώρα μετά την αυτού Άρθρο 3 § 2 ΒΔ 817/1966 (ΦΕΚ 209Α΄) – Άρθρο 7 § 5 ΥΑ 6719/146097/29-12-2016 (ΦΕΚ 4348 Β΄)

Το μήκος του σχοινιού ρυμούλκησης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 700μ σε κάθε πλευρά
Η αλιεία με γρίπο που σύρεται από σκάφος απαγορεύεται σε όλη την επικράτεια από 1η Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Η αλιεία απαγορεύεται στις περιοχές που  περιλαμβάνουν  βυθούς  με θαλάσσια βλάστηση ιδίως από Posidonia oceanica, όπως καθορίζονται στις αποφάσεις Υπ.Α.Α.Τ. 167378/14-5-2007 και 2442/51879/28-4-2016, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1967/2006.
Η αλιεία ακολουθεί  τις ισχύουσες από την εθνική νομοθεσία επιπρόσθετες μόνιμες και εποχιακές τοπικές και χρονικές απαγορεύσεις.
Η αλιεία με γρίπο που σύρεται από σκάφος δεν συνδυάζεται με άλλο τύπο εργαλείου κατά τη διάρκεια μιας ημέρας. Αν ένα σκάφος που διαθέτει άδεια αλίευσης με γρίπο που σύρεται από σκάφος πρόκειται να επιδοθεί και σε άλλη αλιευτική δραστηριότητα, το συγκεκριμένο εργαλείο αφαιρείται από το σκάφος.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!