ΔΙΧΤΥΑ ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ

Απαγορεύεται καθ’ όλο το έτος σε όλη την Επικράτεια, η αλιεία με στατικά δίχτυα (απλάδια ή μανωμένα ή συνδυασμό αυτών) που έχουν μέγεθος ματιών μικρότερο των είκοσι (20) χιλιοστών, μετρούμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 517/2008{δηλαδή μετρωντας μεταξύ των δύο διαγωνίων και όχι από κόμπο σε κόμπο}. Π.Δ. 174/2013

μπορεί να διενεργεται σε όλη την επικράτεια η αλιεία ψαριών του είδους «αθερίνα» (Atherina boyeri) και μόνο αυτού, αποκλειόμενης της αλιείας άλλου υδρόβιου οργανισμού, με απλάδι δίχτυ, που έχει ελάχιστο άνοιγμα ματιού 16 χιλιοστά τουλάχιστον, μετρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 517/2008. Το δίχτυ αυτό πρέπει να έχει περαιτέρω τα εξής χαρακτηριστικά: α) μήκος έως 220 μέτρα, β) ύψος έως 400 (αριθμός ματιών).2. Κατά τον απόπλου σκάφους για την αλίευση ψαριών του είδους «αθερίνα» απαγορεύεται να υπάρχει πάνω σε αυτό άλλο δίχτυ, πλην εκείνου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλο αλιευτικό εργαλείο.Π.Δ. 174/2013

Μανωµένα δίχτυα και απλάδια δίχτυα βυθού ΚΑΝ. 1967/06
Το µέγιστο κατακόρυφο ύψος ενός µανωµένου διχτυού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 m. Το µέγιστο κατακόρυφο ύψος ενός απλαδιού διχτυού βυθού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 m Απαγορεύεται η µεταφορά επί του σκάφους ή η πόντιση µανωµένων διχτυών, απλαδιών διχτυών βυθού µήκους µεγαλύτερου των 6.000 m ανά σκάφος, λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι, από τον Ιανουάριο του 2008, για ένα µεµονωµένο αλιέα, το µήκος αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4.000 m, στα οποία επιτρέπεται να προστίθενται άλλα 1.000 m για ένα δεύτερο αλιέα και άλλα 1.000 m για ένα τρίτο αλιέα. Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2007 τα δίχτυα αυτά δεν υπερβαίνουν τα 5000 m για έναν µεµονωµένο αλιέα ή για έναν δεύτερο αλιέα και τα 6000 m για έναν τρίτο.
Η διάµετρος του νήµατος των µονόινων ή των απλαδιών διχτυών βυθού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5 mm.

Συνδυασµός διχτυών βυθού (µανωµένα + απλάδια δίχτυα) ΚΑΝ. 1967/06
Το µέγιστο κατακόρυφο ύψος ενός συνδυασµού διχτυών βυθού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 m. Απαγορεύεται η µεταφορά επί του σκάφους ή η πόντιση συνδυασµού διχτυών µήκους µεγαλύτερου των 2.500 m ανά σκάφος. Η διάµετρος του νήµατος των µονόινων ή των απλαδιών διχτυών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5 mm.

Παραγάδια βυθού ΚΑΝ. 1967/06
Απαγορεύεται η µεταφορά επί του σκάφους ή η πόντιση άνω των 1.000 αγκιστριών ανά άτοµο επί του σκάφους εντός του συνολικού ορίου των 5.000 αγκιστριών ανά σκάφος.. Κατά παρέκκλιση σκάφη που πραγµατοποιούν ταξίδια διάρκειας άνω των 3 ηµερών µε σκοπό την αλιεία, µπορούν να µεταφέρουν επί του σκάφους 7.000 αγκίστρια κατ’ανώτατο όριο.

Παραγάδια επιφανείας (επιπλέοντα) ΚΑΝ. 1967/06
Απαγορεύεται να µεταφέρονται επί του σκάφους ή να ποντίζονται περισσότερα από:
1. 2.000 αγκίστρια ανά σκάφος για τα σκάφη που αλιεύουν ερυθρό τόνο (Thunnus thynnus), εφόσον το είδος αυτό αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 70% του ζώντος βάρους του αλιεύµατος µετά τη διαλογή,
2. 3.500 αγκίστρια ανά σκάφος για τα σκάφη που αλιεύουν ξιφία (Xyphias gladius), εφόσον το είδος αυτό αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 70% του ζώντος βάρους του αλιεύµατος µετά τη διαλογή,
3. 5.000 αγκίστρια ανά σκάφος για τα σκάφη που αλιεύουν µακρύπτερο τόνο (Thunnus alalunga), εφόσον το είδος αυτό αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 70% του ζώντος βάρους του αλιεύµατος µετά τη διαλογή,
Κατά παρέκκλιση των εδαφίων 1, 2 και 3, σκάφη που πραγµατοποιούν ταξίδια διάρκειας άνω των 2 ηµερών µε σκοπό την αλιεία, µπορούν να µεταφέρουν επί του σκάφους ισοδύναµο αριθµό ανταλλακτικών αγκιστριών.

Ελάχιστα µεγέθη αγκιστριών ΚΑΝ. 1967/06
Απαγορεύεται η χρήση για σκοπούς αλιείας και η διατήρηση επί του σκάφους παραγαδιών µε αγκίστρια συνολικού µήκους µικρότερου των 3,95 cm και πλάτους µικρότερου των 1,65 cm για τα αλιευτικά σκάφη που χρησιµοποιούν παραγάδια και εκφορτώνουν ή διατηρούν επ’αυτών ποσότητα κεφαλάδων (Pagellus bogaraveo), η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 20% του ζώντος βάρους των αλιευµάτων µετά τη διαλογή.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!