ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ

Απαγορεύεται η αλιεία τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ – ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ και ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ εκάστου έτους Β.Δ. 917/66 καθώς και από από 24 έως και 31 Δεκεμβρίου και από 24 έως και 31 Μαΐου κάθε έτους Αριθμ.. 271/2576 Απόφαση.

================================================================================================

Η χρήση της άδειας αλίευσης στα διεθνή, με το αλιευτικό εργαλείο «τράτα βυθού» απαγορεύεται στη γεωγραφική υποπεριοχή (GSA) 20, 22, 23 της ΓΕΑΜ ως εξής:
α) Από 24 Μαΐου έως 15 Ιουλίου σε όλες τις υποπεριοχές.
β) Από 16 Ιουλίου μέχρι 1η Οκτωβρίου και δυτικά του 25ου μεσημβρινού της υποπεριοχής 22 Αριθμ. 4023/64557 Aπόφαση ΥΠ.Α.Α.&Τ. (ΦΕΚ 1307 Β/2014)
================================================================================================

Απαγορεύεται η χρήση των διχτυών τράτας εντός των 3 ν.μ. από την ακτή ή σε βάθος μικρότερο των 50 m στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή και οπωσδήποτε εντός του 1,5 ν.μ. από την ακτή, ανεξαρτήτως βάθους. ΚΑΝ ΕΚ 1967/2006

================================================================================================

Απαγορεύεται η αλιεία µε δίχτυα τράτας πάνω από βυθούς µε θαλάσσια βλάστηση, ιδίως Posidonia oceanica ή άλλα θαλάσσια φανερόγαµα. ΚΑΝ ΕΚ 1967/2006

================================================================================================

Απαγορεύεται η αλιεία µε δίχτυα τράτας πάνω από κοραλλιογενή ενδιαιτήµατα και ασβεστοφυκικούς βυθούς. ΚΑΝ ΕΚ 1967/2006

================================================================================================

Απαγορεύεται η χρήση διχτυών τράτας σε βάθη µεγαλύτερα των 1000 m.ΚΑΝ ΕΚ 1967/2006

================================================================================================

Τα αλιεύµατα µηχανοτρατών βυθού εκφορτώνονται και διατίθενται στο εµπόριο για πρώτη φορά µόνο στους εκάστοτε λιµένες που καθορίζονται από τα κράτη µέλη. ΚΑΝ ΕΚ 1967/2006

================================================================================================

Τα ελάχιστα μεγέθη ματιών διχτυών που χρησιμοποιούνται για το δίχτυ τράτας πρέπει να είναι

α) τετράγωνα 40mm στο σάκο ή

β) κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος του πλοιοκτήτη, δίχτυ με ρομβοειδή μάτια 50 mm με πιστοποιημένη επιλεκτικότητα αναλόγως του μεγέθους ισοδύναμη ή μεγαλύτερη εκείνης των διχτυών που αναφέρονται στο στοιχείο α.
Τα αλιευτικά σκάφη επιτρέπεται να χρησιμοποιούν και να φέρουν επ’ αυτών μόνο έναν από τους δύο τύπους διχτυών. ΚΑΝ ΕΚ 1967/2006 (όπως τροποποιήθηκε με τον ΚΑΝ ΕΕ 1343/2011)

πηγή: ΥΕΝ/Δ.Ε.Α

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!