Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για να ενισχυθεί η επιβολή της νομοθεσίας
Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2018
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει βελτιώσεις για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση του
τρόπου με τον οποίο παρακολουθούνται και τηρούνται οι κανόνες αλιείας στην ΕΕ.
Ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου είναι καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση
της αλιείας της ΕΕ, η οποία με τη σειρά της εγγυάται τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του αλιευτικού
τομέα στην ΕΕ και προστατεύει τα μέσα διαβίωσης των αλιέων μας.
Ο επίτροπος Καρμένου Βέλλα, αρμόδιος για το περιβάλλον, την αλιεία και τη θαλάσσια πολιτική,
δήλωσε τα εξής: «Η κοινή αλιευτική πολιτική της ΕΕ έχει ήδη σημειώσει μεγάλη πρόοδο διασφαλίζοντας
ότι οι θάλασσές μας είναι υγιείς και δημιουργώντας, παράλληλα, έναν ισχυρό αλιευτικό κλάδο και
ευημερούσες παράκτιες κοινότητες. Ταυτόχρονα, πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και να
διασφαλίσουμε ότι οι από κοινού συμφωνηθέντες κανόνες επιβάλλονται σε ολόκληρη την ΕΕ. Γι’ αυτόν
τον λόγο προτείνουμε βελτιώσεις για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου, ώστε
να καταστεί πιο αποδοτικό και να εξασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση όλων των επιχειρήσεων του
αλιευτικού κλάδου στην ΕΕ.»
Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει:
μέτρα για τη βελτίωση της επιβολής της κοινής αλιευτικής πολιτικής, με κοινό κατάλογο κριτηρίων
για το τι μπορεί να χαρακτηριστεί ως σοβαρή παράβαση και τις αντίστοιχες κυρώσεις, και για την
ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος επιβολής μορίων για αδειοδοτημένα σκάφη με βάση τα
συστήματα για τροχαίες παραβάσεις οδηγών στα περισσότερα κράτη μέλη·

ένα πιο αξιόπιστο και ολοκληρωμένο σύστημα αλιευτικών δεδομένων, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, πλήρως ψηφιοποιημένη αναφορά αλιευμάτων, και το οποίο θα ισχύει για όλα τα αλιευτικά
σκάφη της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των σκαφών μήκους κάτω των 12 μέτρων), ηλεκτρονικό
σύστημα παρακολούθησης όλων των σκαφών, νέες διαδικασίες ζύγισης των αλιευτικών προϊόντων
και ενισχυμένους κανόνες καταγραφής αλιευμάτων για την ερασιτεχνική αλιεία·

ενισχυμένη ιχνηλασιμότητα των ενωσιακών και των εισαγόμενων προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας. Χάρη στην ψηφιοποίηση, οι έλεγχοι θα καταστούν δυνατοί σε όλο το μήκος της
αλυσίδας εφοδιασμού για όλα τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, είτε εισαγόμενα είτε
ενωσιακής προέλευσης·

ενισχυμένους κανόνες σχετικά με τα αλιευτικά εργαλεία. Τα εγκαταλελειμμένα, απολεσθέντα ή
απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία αποτελούν πηγή θαλάσσιων απορριμμάτων στις ευρωπαϊκές
θάλασσες. Η Επιτροπή προτείνει να βελτιωθεί η αναφορά απολεσθέντων αλιευτικών εργαλείων,
σύμφωνα με την πρόταση για μείωση του αντικτύπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο
περιβάλλον, και επιπλέον οι παραγωγοί να συμβάλλουν στην κάλυψη του κόστους που συνεπάγεται
η διαχείριση αποβλήτων και ο καθαρισμός των αλιευτικών εργαλείων·

την επανεξέταση της εντολής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), ώστε να
ευθυγραμμιστεί πλήρως με τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής και να αναβαθμιστούν οι
εξουσίες επιθεώρησης της EFCA.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες θα ενισχύσουν τη συμμόρφωση, θα εκσυγχρονίσουν τη διαχείριση των
δεδομένων και, τελικά, θα καταστήσουν τον έλεγχο πιο αποδοτικό προς όφελος της αλιείας της ΕΕ. Η
βελτίωση του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να παρακολουθεί την επιβολή των κανόνων της ΕΕ για
την αλιεία θα επιτρέψει στην Ένωση να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της
παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. Επιπλέον, θα στηρίξει την αποτελεσματική εφαρμογή της
υποχρέωσης εκφόρτωσης, που τίθεται πλήρως σε ισχύ από το επόμενο έτος και υποχρεώνει τους αλιείς
να εκφορτώνουν όλα τα αλιεύματα, ώστε να σταματήσει η σπάταλη πρακτική της απόρριψης
ανεπιθύμητων ψαριών πίσω στη θάλασσα.
Ιστορικό
Ο ισχύων κανονισμός ελέγχου (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου), που τέθηκε σε ισχύ
το 2010, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τους από κοινού συμφωνηθέντες κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Επίσης, έχει συμβάλει στην
προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Το σύστημα ελέγχου έχει σχεδιαστεί
ώστε:
να διασφαλίζεται ότι αλιεύονται μόνο οι επιτρεπόμενες ποσότητες ψαριών και ότι αποτρέπεται η
παράνομη αλιεία

– να είναι δυνατή η συλλογή δεδομένων για τη διαχείριση των αλιευτικών δυνατοτήτων
– να αποσαφηνίζονται οι αντίστοιχοι ρόλοι των χωρών της ΕΕ και της Επιτροπής
– να διασφαλίζεται ότι οι κανόνες και οι κυρώσεις εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλη την ΕΕ
να επιτρέπεται η ιχνηλάτηση και ο έλεγχος των αλιευτικών προϊόντων σε ολόκληρη την αλυσίδα
εφοδιασμού, από το δίχτυ στο πιάτο.

Η πρόταση της Επιτροπής θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προς έγκριση.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!