1_orig ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ»   ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΔΡΑ Τα ιδρυτικά μέλη, που υπογράφουν το παρόν, ιδρύουν σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ». Έδρα του σωματείου ορίζεται η Γλυφάδα Αττικής. Το σωματείο μπορεί να ιδρύει  παραρτήματα και σε άλλα μέρη της  Ελλάδας. ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σωματείου είναι η ανάπτυξη και διάδοση του ενδιαφέροντος για την ερασιτεχνική αλιεία, η συμβολή στην προστασία του ενάλιου πλούτου της χώρας μας , η δημιουργία ανώτερης συνείδησης περί της αξίας της αλιείας ως θαλάσσιας ψυχαγωγίας μεταξύ των μελών του, αλλά και στο ευρύτερο κοινό, καθώς και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων  των Ελλήνων ερασιτεχνών αλιέων με κάθε νόμιμο μέσο (ένδικο ή μη),  με διαβήματα  ενώπιον των Δικαστηρίων (Ελληνικών και Ευρωπαϊκών ή Διεθνών) και ενώπιον των κρατικών Αρχών και θεσμών. ΑΡΘΡΟ 3ο ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ως μέσα για  την ανάπτυξη και εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου ορίζονται μεταξύ άλλων και: -η οργάνωση διαφωτιστικών – ενημερωτικών περί της ερασιτεχνικής αλιείας ομιλιών, – η δημιουργία εντευκτηρίου μελών, -η συνεργασία  με άλλα σωματεία ή ενώσεις, που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, -2- -η διοργάνωση επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών εκδρομών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, και – η έκδοση και κυκλοφορία ενημερωτικού  υλικού πάσης φύσεως (φυλλάδια, κάρτες, περιοδικό κλπ) καθώς και  η δημιουργία σελίδων κοινωνικής δικτύωσης ή ιστοσελίδας  στο διαδίκτυο, των  οποίων την εξουσία διαχειρίσεως έχει το ΔΣ του σωματείου , ή,  κατ΄ εντολή του  ο Πρόεδρος ή / και ο Γενικός  Γραμματέας  του. ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Πόροι του σωματείου θεωρούνται: -Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών του, -Οι τυχόν έκτακτες , που θα επιβληθούν με αιτιολογημένη και ειδικά εμπεριστατωμένη απόφαση  του ΔΣ του κατόπιν ενημερώσεως της ΓΣ, -Οι τυχόν  εθελοντικές εισφορές των μελών ή τρίτων , -Οι δωρεές και οποιασδήποτε άλλες προσφορές, χορηγίες και παροχές προς το σωματείο ή επιχορηγήσεις από Δήμους, Κράτη, Οργανισμούς και άλλες αρχές ή νομικά  πρόσωπα και -Κάθε  πρόσοδος , που προέρχεται από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία. ΑΡΘΡΟ 5ο ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Μέλος του σωματείου μπορεί να είναι οιοσδήποτε ερασιτέχνης αλιεύς, ήτοι αυτός, που δεν ασκεί ως βιοποριστικό επί κέρδει επάγγελμα  την αλιεία,  ή, οποιοσδήποτε φίλος της ερασιτεχνικής αλιείας ή οποιοσδήποτε άλλος ικανός για δικαιοπραξία, πλην των επαγγελματιών αλιέων (λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων). Ενεργά πολιτικά πρόσωπα, δημοσιογράφοι και εκδότες του ειδικού τύπου και έμποροι πάσης φύσεως ειδών αλιείας  δεν δύνανται να έχουν,  πλην της ιδιότητάς τους ως απλών τακτικών μελών , άλλη ιδιότητα, ιδία αυτής του μέλους οργάνου της διοικήσεως του σωματείου ή να έχουν εξουσία εκπροσωπήσεώς του. H  αίτηση οποιουδήποτε επιθυμεί να καταστεί  μέλος του σωματείου , μπορεί να γίνεται εγγράφως, ψηφιακά, με e-mail , με  φαξ ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο περιέλευσης της αιτήσεώς του   σε γνώση του ΔΣ , ή του Προέδρου του. Η εγγραφή του αιτούντος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου εντός δέκα (10) ημερών  και αφού καταβάλει το τυχόν εκάστοτε προβλεπόμενο τέλος εγγραφής τακτικού μέλους εντός ευλόγου προθεσμίας, εγγράφεται στη συνέχεια στα τηρούμενα  Μητρώα του σωματείου. Έκτοτε, αποκτά την ιδιότητα του τακτικού μέλους. Η παράλειψη της εγκρίσεως της αιτήσεως από το ΔΣ εντός της προθεσμίας των  δέκα (10) ημερών ισοδυναμεί με αποδοχή της. Πλην των ανωτέρω  τακτικών μελών , ως επίτιμα μέλη του σωματείου,  μπορούν να αναγορευτούν  με απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου,  κατόπιν προτάσεως μέλους ΔΣ ή 10 τουλάχιστον τακτικών μελών , όποιοι , αν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικού μέλους , πλην όμως παρείχαν σημαντικές και αξιόλογες υλικές και ηθικές υπηρεσίες προς το σωματείο για την επιδίωξη του σκοπού του. ΑΡΘΡΟ 6ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Τα τακτικά μέλη του σωματείου, ίσα μεταξύ τους, δικαιούνται: α)Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις , υπό τον όρο εκπληρώσεως των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το σωματείο, β)Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο, γ)Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγονται ως τέτοια , δ)Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά  τους ως τακτικών μελών του σωματείου, ε)Να αποχωρούν από το σωματείο  ελεύθερα και να επανεγγράφονται αν το θελήσουν, εφόσον έχουν εξοφλήσει τυχόν οφειλόμενες  τακτικές εισφορές  στο σωματείο από την προηγούμενη σχέση τους . στ) Να προσφέρουν εθελοντική εργασία  για την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν  δικαίωμα ψήφου. ΑΡΘΡΟ 7ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Τα τακτικά μέλη του σωματείου οφείλουν: 1)Να συμβάλλουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους και να συνεργάζονται μεταξύ τους με πνεύμα  συναδελφικότητας και αλληλεγγύης στην  εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου, 2)Να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του σωματείου. 3)Να καταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής τους και την τακτική ετήσια συνδρομή τους , όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ. 4)Να καταβάλλουν τυχόν έκτακτες εισφορές , που κρίνει ως αναγκαίες και προσδιορίζει   ομόφωνα το ΔΣ του σωματείου  με αιτιολογημένη απόφασή του για την  αντιμετώπιση εκτάκτων λειτουργικών αναγκών του σωματείου  και  των οργάνων του στα πλαίσια επιδίωξης των σκοπών κι επιτεύξεως των στόχων του. 5)Να  συμμορφώνονται με τις νόμιμες αποφάσεις  των οργάνων διοικήσεως του σωματείου και της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα σωματεία και του Καταστατικού , επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Μέλη , που δεν μετέχουν στο  ΔΣ και καθυστερούν αδικαιολόγητα τη συνδρομή τους περισσότερο από ένα χρόνο , μπορούν να διαγραφούν με απόφαση του ΔΣ. Τα μέλη, που μετέχουν στο ΔΣ και καθυστερούν τη συνδρομή τους πάνω από ένα χρόνο θεωρούνται ως αυτοδικαίως διαγραφέντα και εκπίπτουν της ιδιότητάς του κατόπιν  εκδόσεως προς τούτο διαπιστωτικής  αποφάσεως της ΓΣ. ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1.Ο πειθαρχικός έλεγχος για κάθε παραβίαση των υποχρεώσεων των μελών του σωματείου ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο  και σε εξαιρετική περίπτωση , μετά από παραπομπή από αυτό από τη Γενική συνέλευση των μελών και συνίσταται : α. στην επίπληξη, β. στην προσωρινή αποβολή από το  σωματείο για ένα έτος, γ. στην οριστική  διαγραφή από το σωματείο. 2. Την εξαίρεση μέλους από το ΔΣ , όταν λειτουργεί  ως πειθαρχικό όργανο,  δύνανται να ζητήσουν  με πρότασή τους , είτε μέλος ΔΣ, είτε το κρινόμενο πρόσωπο είτε 10 τακτικά μέλη είτε η γενική συνέλευση. Εξαιρείται το προτεινόμενο πρόσωπο ,  εφόσον εγκριθεί  η εξαίρεση από το συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, ληφθείσα κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία. 3. Οι αποφάσεις , που αφορούν τον πειθαρχικό έλεγχο  των μελών λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία και η πειθαρχική διαδικασία κινείται με έγγραφη πρόταση του Προέδρου  ή δύο  τουλάχιστον μελών  ΔΣ ή 10 τουλάχιστον μελών εκ της ΓΣ. 4. Εναντίον των αποφάσεων του ΔΣ για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων χωρεί εντός  δύο μηνών  προσφυγή ενώπιον  της Γενικής Συνελεύσεως. ΑΡΘΡΟ 9ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο εσωτερικό όργανο του σωματείου, μέσω του οποίου εκδηλώνεται η βούληση των μελών του. 2. Η εκπλήρωση των ταμειακών υποχρεώσεων από το μέλος αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στις συνελεύσεις, τη ψηφοφορία  και την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. 3. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορούν  να ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του ΔΣ, ο Πρόεδρος του ΔΣ και το 1/5 τουλάχιστον των τακτικών και ταμειακώς τακτοποιημένων  μελών. Η αίτηση είναι έγγραφη  ( και με τηλεμοιοτυπία -φαξ- , ή, με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σωματείου ) υπογεγραμμένη υπό των αιτούντων,  απευθύνεται στο ΔΣ και πρέπει να αναφέρει κατ΄ ευσύνοπτο τρόπο τα προς συζήτηση θέματα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το  ΔΣ οφείλει να συγκαλέσει τη ΓΣ εντός τριάντα (30)  ημερών. Εάν δεν το πράξει, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών δύναται να εξουσιοδοτήσει τους αιτούντες να συγκαλέσουν τη συνέλευση και ρυθμίσει τα σχετικά με την προεδρία της. 4. Η πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη , που θα αναφέρει τα θέματα,  που θα συζητηθούν στη ΓΣ και τον ακριβή  χρόνο και τόπο συνεδριάσεως , κοινοποιείται στα μέλη με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο προ δέκα (10) ημερών  και αναρτάται υποχρεωτικά επί  δέκα (10) ημέρες  προ της συνεδριάσεως στην σελίδα του σωματείου στο διαδίκτυο. Και μόνη η εν λόγω ανάρτηση ή δημοσίευση σε μηνιαίο  περιοδικό πανελλήνιας εμβέλειας με κύριο αντικείμενο την ερασιτεχνική αλιεία ή σε εφημερίδα υπέχει θέση εγκύρου προσκλήσεως προς  τα μέλη  του σωματείου. 5. Εάν σε ορισμένη πρόταση των δικαιούμενων σε σύγκληση της ΓΣ, όλα τα τακτικά  μέλη του σωματείου συναινέσουν  εγγράφως , μπορεί  να ληφθεί απόφαση και χωρίς τη συνέλευση των μελών , ήτοι χωρίς ν απαιτείται να συγκεντρωθούν αυτά στον ίδιο τόπο και χρόνο. ΑΡΘΡΟ 10ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1.Η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου αποφασίζει  για κάθε υπόθεσή του , που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο  των οργάνων της Διοίκησης για σπουδαίους  λόγους. Τυγχάνει αποκλειστικά αρμόδια: Α. Για την εκλογή των μελών του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, Β. Για την εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής ,όταν διενεργούνται εκλογές οργάνων της Διοικήσεως, Γ. Για την έγκριση δαπάνης μεγαλύτερης των είκοσι χιλιάδων (20000,00) ευρώ, Δ. Για την εποπτεία και τον έλεγχο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Ε. Για την παύση των μελών του ΔΣ για σπουδαίο  λόγο ή βαριά παράβαση  των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν τακτική διαχείριση, ΣΤ. Για τη διάλυση του σωματείου. Z. Για την  τροποποίηση του καταστατικού ή τη μεταβολή  του σκοπού του. 2. Η γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Βρίσκεται σε απαρτία , όταν παρίστανται  τα 2/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία και συγκληθεί εκ νέου η ΓΣ , τότε αυτή συνεδριάζει έγκυρα εντός δέκα ημερών   με οσαδήποτε παρόντα μέλη. 3. Εξαιρετικά για τη λήψη αποφάσεων , που αφορούν αποβολή ή διαγραφή μέλους  ΔΣ  ή  την παύση του ΔΣ ή άλλου συλλογικού οργάνου του σωματείου , απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και απόλυτη (50% + 1) πλειοψηφία των παρόντων. ΑΡΘΡΟ 11ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1.Η Γενική συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά  το χρόνο εντός του πρώτου εξαμήνου  του έτους και εκτάκτως , όταν το ζητήσει το ΔΣ, ο Πρόεδρος  ΔΣ ή το 1/5 των μελών της. Στην τακτική συνέλευση γίνεται  ο απολογισμός του έργου της διοικήσεως , ενημερώνεται για τις προοπτικές και ενέργειες του σωματείου στο άμεσο  μέλλον  και  αποφασίζεται το πλαίσιο δράσης του με ορίζοντα ενός έτους, που στοχεύει στην αποτελεσματική άσκηση του έργου για την επίτευξη του σκοπού του. 2. Τα μέλη προσκαλούνται  με τον τρόπο , που αναφέρεται ανωτέρω στο άρθρο 9ο και λαμβάνουν μέρος αυτοπροσώπως στη γενική συνέλευση , υπογράφοντας  το σχετικό βιβλίο. Εάν κατά την πρώτη συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) δεν σχηματισθεί απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται σε πέντε (5) ημέρες. Εάν στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση δεν σχηματιστεί και πάλι απαρτία, η απόφαση λαμβάνεται εγκύρως με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων , οπότε  θεωρείται , ότι υπάρχει απαρτία , εάν παρίστανται  τουλάχιστον δέκα  (10) μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας  υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της  συνελεύσεως. Επί ισοψηφίας επί μυστικής  ψηφοφορίας, αίρεται η μυστικότητα της ψήφου του Προέδρου της συνελεύσεως, ώστε να καταστεί δυνατή  η έκδοση αποφάσεως  και αυτή υπερισχύει. Ο νομικός σύμβουλος του σωματείου δύναται να παρίσταται στις συνεδριάσεις της ΓΣ. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο  και τον Γραμματέα και παραδίδονται  στο Γενικό Γραμματέα προς φύλαξη. 3.Τα μέλη ψηφίζουν δι΄ ανατάσεως της χειρός , ή,  επί μυστικής  ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίων , που τίθενται από τους ίδιους  εντός ομοίων φακέλων και παραδίδονται στην εφορευτική επιτροπή,  υπογράφοντας  στο ειδικό βιβλίο,  ότι ψήφισαν. 4. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μέσα σε έξι (6)  μήνες από την εγγραφή του Σωματείου στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 12ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1.Το σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, που απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο,  ένα Γενικό Γραμματέα , έναν Ταμία και δύο συμβούλους, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των τακτικών μελών του σωματείου με τρεις  (3)  αναπληρωτές τους. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με τη μέριμνα τριμελούς εφορευτικής  επιτροπής , που εκλέγει η  Γενική Συνέλευση. Μετά την ανακήρυξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την εφορευτική επιτροπή , που έχει εκλέξει η ΓΣ και εντός πέντε (5) ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε σώμα μετά από πρόσκληση οιουδήποτε των εκλεχθέντων μελών και εκλέγει το Προεδρείο κατά τα  ανωτέρω. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα  και του Ταμία δεν μπορούν  να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. 2. Αν τυχόν παραιτηθούν μέλη του ΔΣ  αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά των ψήφων , που έλαβαν. Εφόσον, κατόπιν τυχόν παραιτήσεων , παραμένει έστω και ένα  μέλος  , αυτό υποχρεούται να συγκαλέσει άμεσα ΓΣ για να αποφασιστεί είτε η  εκλογή νέου ΔΣ, είτε η διάλυση του σωματείου, εξαντλούμενης σε αυτήν την ενέργεια  της αρμοδιότητάς του. Παραμένει όμως σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα του 1/5 εκ των μελών της Γενικής  Συνελεύσεως να συγκαλέσουν για τον ίδιο λόγο Γενική Συνέλευση , ιδία εάν αδρανήσει το εναπομείναν της διοικήσεως μέλος, άλλως, να αιτηθούν δικαστικώς τον ορισμό προσωρινής διοικήσεως. 3. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών, που έχουν απαρτία για τη λήψη έγκυρης  απόφασης εφόσον είναι  τουλάχιστον τρία . Επί  ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στη συζήτηση , που αφορά μέλος ΔΣ , αυτό δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία. Τα μέλη στις συνεδριάσεις του ΔΣ παρίστανται αυτοπροσώπως και δεν δύνανται να εκπροσωπηθούν. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση του ΔΣ πρέπει να προηγηθεί προφορική συζήτηση σε μία συνεδρίαση για ανταλλαγή απόψεων, εκτός της περιπτώσεως, που όλα τα μέλη του ΔΣ δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους. 4. Το ΔΣ συνεδριάζει κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του  ή τουλάχιστον 2 εκ των τακτικών μελών του , εφόσον  το ζητήσουν  εγγράφως (με έγγραφο εξομοιούται η αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού μηνύματος), αναφέροντας συνοπτικώς και τους λόγους της συνεδρίασης.  Η κλήτευση των μελών για την παράστασή τους γίνεται προ δύο ημερών (με έγγραφο ή φαξ ή ηλεκτρονικό  μήνυμα) και σε έκτακτες περιστάσεις με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, αρκεί να εμπεριέχει σαφή και ευσύνοπτη αναφορά των θεμάτων , που θα συζητηθούν. 5. Μέλος ΔΣ , που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του ΔΣ επί τέσσερεις συνεχείς φορές αδικαιολόγητα και χωρίς υπαιτιότητά του , εκπίπτει της ιδιότητάς του και αντικαθίσταται κατά τα ανωτέρω. ΑΡΘΡΟ 13ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το διοικητικό συμβούλιο έχει  τις κάτωθι αρμοδιότητες: α. Διοικεί το σωματείο σύμφωνα με το καταστατικό του, το Σύνταγμα και τους νόμους , αποφασίζοντας για κάθε ζήτημα , που εντάσσεται  πλαίσια της επίτευξης του  σκοπού και των στόχων του. β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του σωματείου κατά τα ανωτέρω στο άρθρο 8ο. γ. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών και την διαγραφή τους (πλην όσων διατηρούν ενεργή την  ιδιότητα τακτικού μέλους του ΔΣ). δ. Διά του Προέδρου ή  του ιδίου ως σώμα ( με ληφθείσα κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία απόφασή του) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση. ε. Εκλέγει και διορίζει από τα μέλη του σωματείου για τη σύσταση επιτροπών για την αντιμετώπιση  θεμάτων του σωματείου. στ. Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου. ζ. Εγκρίνει τον ισολογισμό. η. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής  των μελών του σωματείου, καθώς και το ύψος των τακτικών ή  έκτακτων  εισφορών. θ. Αποφασίζει για τη διάθεση  των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου και τη λειτουργία των οργάνων ή επιτροπών του και εγκρίνει τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, για τις οποίες υπάρχουν νόμιμα παραστατικά. Ι. Αποφασίζει  για την εκπροσώπηση του σωματείου  στις προς τα έξω σχέσεις του γενικώτερα. Ια. Δικαιούται ως διοικούν όργανο,  αλλά και διά του Προέδρου του ατομικώς και υπό αυτή την ιδιότητά του,  να υποβάλλει υπομνήματα, προτάσεις, ενστάσεις , προσφυγές σχετικές με την ερασιτεχνική αλιεία ενώπιον οιασδήποτε κρατικής αρχής , επιτροπής , οργανισμού εντός ή εκτός Ελλάδος. Ιβ. Διορίζει νομικούς συμβούλους ή άλλους ή υπαλλήλους για τη διεκπεραίωση των εργασιών του , την κάλυψη διαρκών ή εκτάκτων αναγκών του στα πλαίσια λειτουργίας των οργάνων ή επιτροπών του  και προς επίτευξη των σκοπών του με συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου. Ιγ. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του καταστατικού και χαράζει τον τρόπο δράσης του σωματείου. Ιδ. Αποφασίζει για τη δημιουργία και σύσταση επιτροπών του σωματείου, που κρίνει αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία και οργάνωσή του , αλλά  και την ουσιαστική και αποτελεσματική άσκηση των εργασιών του στα πλαίσια της  εκπλήρωσης του σκοπού του , ορίζει τον αριθμό των μελών τους ,τα  εκλέγει και τα διορίζει. Ιε. Ψηφίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό του σωματείου στα πλαίσια του Καταστατικού και των νόμων και επιλαμβάνεται κάθε  θέματος,  που σχετίζεται με το Σωματείο και δεν εμπίπτει στις εξαιρετικές και αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως. ΑΡΘΡΟ 14ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει κυρίως τις κάτωθι αρμοδιότητες: α. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις. β.  Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως. γ. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων, των δικαστηρίων  ή των Κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική  Συνέλευση.  Υπογράφει υπομνήματα, προτάσεις, ενστάσεις , προσφυγές σχετικές με την ερασιτεχνική αλιεία ενώπιον οιασδήποτε κρατικής αρχής , επιτροπής , οργανισμού εντός ή εκτός Ελλάδος, ως ανωτέρω αναφέρεται  στην παράγραφο ιβ άρθρου 12. δ.   Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως. ε.  Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου. στ. Δεσμεύει το Σωματείο με την υπογραφή του στα όρια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. ζ. Κινεί , υπογράφοντας και όλα τα σχετικά έγγραφα προς την Τράπεζα,  τον τραπεζικό λογαριασμό  του σωματείου. η. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου. θ. Καλεί  την Εξελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου. ι.  Αποφασίζει επί κωλύματός του την ανάθεση αρμοδιοτήτων του σε  έναν  εκ των συμβούλων του ΔΣ. ια. Διαχειρίζεται τις σελίδες του σωματείου   στο διαδίκτυο. Ια. Αποφασίζει  για τη συμμετοχή του σωματείου σε ευρύτερες ενώσεις ημεδαπές, ως το Εθνικό Συμβούλιο Αλιείας,  ή, αλλοδαπές, ως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αλιείας. Επίσης για τη συμμετοχή σε  συνέδρια , ημερίδες σχετικές με την ερασιτεχνική αλιεία ή την προστασία του θαλάσσιου πλούτου. ΑΡΘΡΟ 15ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ο Γενικός Γραμματέας έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: α.   Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου. β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου, υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο. γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. δ. Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα. ε. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο. στ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής. Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους ή από τα αναπληρωματικά μέλη , που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. ΑΡΘΡΟ 16ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ Ο Ταμίας έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: α. Εχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου. β. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις, που φέρουν την σφραγίδα του Σωματείου και την υπογραφή του. γ. Κινεί (διαζευκτικός μετά του Προέδρου) τον τραπεζικό λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως ,  που τηρεί το Σωματείο σε τραπεζικό πιστωτικό ίδρυμα με έδρα την Ελλάδα. δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως και του Προέδρου κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου. ε.  Τηρεί τα Βιβλία, που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό. στ. Συνυπογράφει  με τον Πρόεδρο του ΔΣ όλα τα εκ του νόμου υποχρεωτικώς τηρούμενα και υποβαλλόμενα προς τη φορολογική διοίκηση έγγραφα , έντυπα ή αιτήσεις (μη δυνάμενα να υποβληθούν ηλεκτρονικώς). ζ. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Ταμία, όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. ΑΡΘΡΟ 17ο ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.   Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τριετή θητεία και αποτελείται από δύο (2) μέλη και δύο (2) αναπληρωτές τους, τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα μέλους του ΔΣ. Β.   Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση, που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους. Γ.   Ο έλεγχος αυτός διενεργείται μετά από παραγγελία του Προέδρου του ΔΣ. Yποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους, προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα. Δ.   Η Εξελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών οικονομικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών. ΑΡΘΡΟ 18ο ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ α.  Το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει εκλογική Γενική Συνέλευση το αργότερο δέκα ημέρες (10) πριν από την λήξη της θητείας του, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση στα μέλη του Σωματείου το αργότερο δέκα ημέρες (10) νωρίτερα. β.  Όσα εκ των τακτικών μελών επιθυμούν να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. γ. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη και καταχωρούνται  στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. δ.  Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Σωματείου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος με σταυρό τα πρόσωπα της προτιμήσεως τους, συνολικά  οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο. ε.  Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί,  που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι πέντε (5) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη. στ. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση, που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς, που ισοψήφισαν. ζ.  Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα κατά τα στην οικεία διάταξη του άρθρου 11  του καταστατικού. ΑΡΘΡΟ 19ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1.Το καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, για την οποία απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών  και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. 2. Η διάλυση του σωματείου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.  Για τη λήψη εγκύρου αποφάσεως περί  διαλύσεως απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Τη διάλυση προτείνουν το ΔΣ, ο Πρόεδρος  ΔΣ ή το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Γενικής Συνελεύσεως. ΑΡΘΡΟ  20ο ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Τα βιβλία , που υποχρεωτικά  τηρεί το σωματείο,  είναι:
  • Μητρώο μελών του Σωματείου.
  • Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
  •  Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως.
  • Βιβλίο Εισπράξεων – Πληρωμών.
  • Διπλότυπα Αποδείξεων Είσπραξης.
Το σωματείο , πλην των ανωτέρω και των ως εκ  της δραστηριότητάς του προβλεπομένων εκ του νόμου να τηρούνται υποχρεωτικώς βιβλία ή στοιχεία , μπορεί  προαιρετικώς να τηρεί και τα κάτωθι,  ενδεικτικώς:
  • Βιβλίο παρουσίας μελών στη Γενική Συνέλευση.
  • Βιβλίο αναλώσιμων υλικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων σωματείου και μελών ΔΣ.
ΑΡΘΡΟ 21ο ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Η περιουσία του σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. ΑΡΘΡΟ 22ο ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΗΜΑ Το σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική ,  αναγράφει περιμετρικώς την επωνυμία του σωματείου «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ» και φέρει στο κέντρο του κύκλου την απεικόνιση μιας άγκυρας. ΑΡΘΡΟ 23ο Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του σωματείου για την ετήσια συνδρομή μέχρι να ληφθεί απόφαση υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 11 και 17 , ορίζεται  στο ποσό  των δεκαπέντε (15) ευρώ. ΑΡΘΡΟ 24ο Η σύνθεση του  πρώτου προσωρινού  πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση  των ιδρυτών του  είναι η ακόλουθη: Μπάστας Διονύσιος του Δημητρίου………………….,Πρόεδρος, Παγώνης Ελευθέριος του Λεωνίδα……………………,Γενικός Γραμματέας, Καιπάκης Κωνσταντίνος του Θεολόγου……………., Ταμίας, Μπούρδος Γεώργιος του Αντωνίου…………………., Σύμβουλος, και Δρόσης Ευάγγελος Σωτηρίου………………………….., Σύμβουλος. Αναπληρωτές κατά σειρά προτεραιότητας είναι οι κάτωθι: 1Υφαντής Θεόδωρος του Νικολάου………… 2Μπεκιάρης Παναγιώτης του Ιωάννη…….. 3Κυριακόπουλος Φώτιος του Κων/νου…… Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του υπό τις εξέχουσες ιδιότητές τους ,  έχουν και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες , που τους απονέμει και προβλέπει το καταστατικό στα άρθρα 12, 13,14 και 15   και επιπλέον έχουν την υποχρέωση συγκλήσεως της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως για την ανάδειξη του ΔΣ τριετούς θητείας του σύμφωνα με το άρθρο 10, ενώ η θητεία του  δεν δύναται να υπερβεί τα δύο έτη.