ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.Σύμφωνα με την αλιευτική νομοθεσία _Καν(ΕΕ) 1380/2013 για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, Καν(ΕΕ) 1379/2013 για την Κοινή Οργάνωση της Αγοράς, Καν(ΕΚ)1224/2009 για το κοινοτικό σύστημα ελέγχου , σε συνδυασμό με τον Καν(ΕΚ) 1169/2011 για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, όλα τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας_ ψάρια με κωδικό ΣΟ 0301,0302,0303,0304,0305, μαλακόστρακα με κωδικό ΣΟ 0306, μαλάκια με κωδικό ΣΟ 0307 και φύκια _ανεξάρτητα από την προέλευσή τους ( εγχώρια ,ενωσιακά και τρίτων χωρών ) πωλούνται στον τελικό καταναλωτή ή σε μονάδες μαζικής εστίασης, μόνο εφόσον φέρουν ετικέτα ή επισήμανση με υποχρεωτικές πληροφορίες ως εξής:
α) εμπορική και επιστημονική ονομασία του είδους
β) μέθοδο παραγωγής τους (αλιευμένο ή αλιευμένο σε γλυκά νερά ή προϊόν εκτροφής)
γ) περιοχή αλίευσης ή εκτροφής και κατηγορία αλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση προϊόντος αλίευσης, σύμφωνα με την πρώτη στήλη του παραρτήματος ΙΙΙ Καν(ΕΕ) 1379/2013
δ) αν το προϊόν έχει προηγουμένως καταψυχθεί με την αναγραφή της λέξης «αποψυχθέν»
Εάν η λέξη δεν αναγράφεται σε επίπεδο λιανικής πώλησης σημαίνει ότι τα προϊόντα δεν είχαν καταψυχθεί και στην συνέχεια αποψυχθεί
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κατά παρέκκλιση δεν αναγράφεται η λέξη αποψυχθέν
ι) στα τρόφιμα για τα οποία η κατάψυξη είναι απαραίτητο τεχνικό βήμα της παραγωγικής διαδικασίας,
ιι) εάν τα προϊόντα έχουν καταψυχθεί για λόγους ασφάλειας της υγείας,
ιιι) εάν τα προϊόντα έχουν αποψυχθεί πριν το κάπνισμα, το αλάτισμα ή συνδυασμό αυτών
ε) η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας όπου απαιτείται
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : η ημερομηνία της ελάχιστης διατηρησιμότητας
ι)απαιτείται στα προσυσκευασμένα προϊόντα _ μεταποιημένα ή μη (άρθρο 9 του Καν(ΕΚ) 1169/2011),
ιι) δεν απαιτείται στα μη συσκευασμένα , μη μεταποιημένα προϊόντα και υπο την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ληφθεί εθνικά μέτρα ( άρθρο 44 του Καν(ΕΚ) 1169/2011)

2. Για τις υποχρεωτικές πληροφορίες ισχύει η επιφύλαξη των διατάξεων του Καν(ΕΕ) 1169/2011(παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές για τα τρόφιμα) και μπορεί προαιρετικά να παρέχονται με κωδικό ταχείας απάντησης (QR)

3. Για τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι υποχρεωτικές πληροφορίες μπορεί να παρέχονται στη λιανική πώληση με εμπορική πληροφόρηση όπως πινακίδες, αφίσες κτλ.

4. Σε περίπτωση που προσφέρονται στον καταναλωτή ή σε μονάδα μαζικής εστίασης: α) μείγμα ειδών που διαφέρει η μέθοδος παραγωγής: η υποχρεωτική πληροφορία που αναγράφεται είναι η μέθοδος παραγωγής κάθε παρτίδας
β) μείγμα πανομοιότυπων ειδών: η υποχρεωτική πληροφορία που αναγράφεται είναι η περιοχή της αντιπροσωπευτικότερης σε ποσότητα παρτίδας μαζί με την ένδειξη ότι τα προϊόντα προέρχονται από διαφορετικές περιοχές αλίευσης ή υδατοκαλλιέργειας.
γ) μείγμα ειδών που διαφέρει η περιοχή αλίευσης ή η χώρα υδατοκαλλιέργειας , αναφέρεται τουλάχιστον η ζώνη της αντιπροσωπευτικότερης σε ποσότητα παρτίδας και με την ένδειξη ότι το προϊόν προέρχεται από διαφορετικές περιοχές αλίευσης ή διαφορετικές χώρες αντίστοιχα και απαραίτητα η μέθοδος παραγωγής κάθε παρτίδας.

5.ΕΞΑΙΡΕΣΗ : Οι υποχρεωτικές πληροφορίες της παρ. 1 δεν παρέχονται στον τελικό καταναλωτή ,στην περίπτωση που μικρές ποσότητες προϊόντων αλιείας πωλούνται από τα αλιευτικά σκάφη απευθείας σε καταναλωτές και η αξία των προϊόντων δεν υπερβαίνει τα 50 € ανά ημέρα και ανά τελικό καταναλωτή.

ΙΙ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.Για τα προϊόντα αλιείας και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας ,εκτός από τις υποχρεωτικές πληροφορίες της παρ Ι.1, είναι δυνατόν να παρέχονται στον τελικό καταναλωτή και προαιρετικές πληροφορίες ως εξής :
α) η ημερομηνία αλίευσης των προϊόντων αλιείας ή ημερομηνία συλλογής των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
β) η ημερομηνία εκφόρτωσης, ή πληροφορίες σχετικά με το λιμένα εκφόρτωσης
γ) τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αλιεία _ αναλυτική περιγραφή (σύμφωνα με τη δεύτερη στήλη του Παραρτήματος ΙΙΙ του Καν(ΕΕ) 1379/2013)
δ) στοιχεία του κράτους σημαίας του σκάφους αλιείας
ε) περιβαλλοντικές πληροφορίες
στ) πληροφορίες δεοντολογικού ή κοινωνικού χαρακτήρα
ζ) πληροφορίες με τις τεχνικές και μεθόδους παραγωγής
η) πληροφορίες για την διατροφική αξία του προϊόντος. 2.Οι προαιρετικές πληροφορίες παρέχονται στον τελικό καταναλωτή υπό την προϋπόθεση ότι
α) ότι μπορούν να επαληθευτούν και
β) η αναγραφή τους δεν γίνεται σε βάρος του χώρου που πρέπει να καταλαμβάνουν οι υποχρεωτικές πληροφορίες ΙΙΙ. Οι υποχρεωτικές και προαιρετικές πληροφορίες των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στις παρ. Ι & ΙΙ ,ισχύουν με την επιφύλαξη άλλων υποχρεώσεων που προβλέπονται από λοιπές διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας ( εκτός της αλιευτικής) και αφορούν την λιανική πώληση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
ΙV. Ο κατάλογος με την επιστημονική και εμπορική ονομασία των ειδών είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην θεματική ενότητα «Εμπορικές Ονομασίες». Ο κατάλογος είναι δυναμικός και προστίθενται συνεχώς νέα είδη . V .ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. Για τα προϊόντα θαλάσσιας αλιείας, ως περιοχή αλίευσης αναγράφεται η αλιευτική ζώνη το FAO ως εξής:
α) Για τα προϊόντα αλιείας που αλιεύονται στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (αλιευτική ζώνη FAO 27 ) και την Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα(αλιευτική ζώνη FAO 37 ) αναγράφεται η ζώνη αλίευσης με την μεγαλύτερη ανάλυση όπου υπάρχει και προσδιορίζεται στους παρακάτω Πίνακες πχ διαίρεση ,εάν δεν υπάρχει διαίρεση αναγράφεται η υποζώνη(υπο περιοχή) π.χ FAO 37.3.1 Αιγαίο ή FAO 27 Βαλτική Θάλασσα .
Για τα αλιευτικά προϊόντα που αλιεύονται εκτός των προαναφερόμενων ζωνών αναγράφεται η ένδειξη της ζώνης αλίευσης πχ. FAO 21
β)ή παράσταση της ζώνης μέσω χάρτη ή εικόνας

2. Για τα προϊόντα που αλιεύονται σε γλυκά νερά, ως περιοχή αλίευσης αναγράφεται η ένδειξη των υδάτων προέλευσης του Κράτους Μέλους ή της τρίτης χώρας καταγωγής.

3. Για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, ως περιοχή παραγωγής αναγράφεται το Κράτος Μέλος ή η τρίτη χώρα, όπου το προϊόν υδατοκαλλιέργειας έχει παραμείνει κατά το ήμισυ της ανάπτυξής του, ή έχει φθάσει το ήμισυ ή το περισσότερο βάρος του . Για τα προϊόντα οστρακοειδών αναγράφεται το Κράτος Μέλος ή η τρίτη χώρα εάν αυτά έχουν εκτραφεί ή καλλιεργηθεί για 6 μήνες τουλάχιστον.

4. Εκτός από τη περιοχή αλίευσης ή εκτροφής , μπορεί να αναφέρεται επιπλέον και σε παρένθεση ακριβέστερη περιοχή αλίευσης_ για τα προϊόντα λιμνοθαλασσών μπορεί να αναγράφεται σε παρένθεση το όνομα της λιμνοθάλασσας

5. Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ FAO ,εκτός Βορειοανατολικού Ατλαντικού , Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας (ονομασία αλιευτικής ζώνης )

α/α ΖΩΝΕΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ
1 Βορειοδυτικός Ατλαντικός Ζώνη FAO 21 2 Κεντροδυτικός Ατλαντικός
Ζώνη FAO 31
3 Κεντροανατολικός Ατλαντικός
Ζώνη FAO 34
4 Νοτιοδυτικός Ατλαντικός
Ζώνη FAO. 41
5 Νοτιοανατολικός Ατλαντικός
Ζώνη FAO 47
6 Ινδικός Ωκεανός
Ζώνη FAO 51 και 57
7 Ειρηνικός Ωκεανός
Ζώνη FAO 61, 67, 71, 77, 81 και 87 8 Ανταρκτική
Ζώνη FAO 48, 58 και 88 6.ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ FAO Βορειοανατολικού Ατλαντικού FAO 27
(υποζώνη ή διαίρεση ) ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΥΖΣΗΣ :ΒΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ FAO 27
ΥΠΟΖΩΝΗ-ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Υποζώνη I Θάλασσα του Barents
Υποζώνη II Θάλασσα της Νορβηγίας, Spitzbergen, και Νήσος των Άρκτων
Διαίρεση II a Θάλασσα της Νορβηγίας
Διαίρεση II b Spitzbergen και Νήσος των Άρκτων
Υποζώνη III Skagerrak, Kattegat, Sound, Belt Sea, και Βαλτική Θάλασσα, το Sound και η Belt μαζί είναι επίσης γνωστές με το όνομα Ζώνη Διάβασης
Διαίρεση III a Skagerrak και Kattegat
Διαίρεση III b,c Sound και Belt Sea ή Ζώνη Διάβασης
Διαίρεση III b (23) Sound
Διαίρεση III c (22) Belt Sea
Διαίρεση III d (24-32) Βαλτική Θάλασσα
Υποζώνη IV Βόρεια Θάλασσα
Διαίρεση IV a Βόρειο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας
Διαίρεση IV b Kεντρικό τμήμα της Βόρειας Θάλασσας
Διαίρεση IV c Νότιο τμήμα της Βόρειας Θάλασσης
Υποζώνη V Ισλανδία και εδάφη Feroes
Διαίρεση V a Εδάφη Ισλανδίας
Διαίρεση V b Εδάφη Feroes
Υποζώνη VI Rockall, Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και Βόρεια Ιρλανδία; η Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και η Βόρεια Ιρλανδία ονομάζονται επίσης Δυτικά της Σκωτίας
Διαίρεση VI a Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και Βόρεια Ιρλανδία ή Δυτικά της Σκωτίας
Διαίρεση VI b Rockall
Υποζώνη VII Ιρλανδική Θάλασσα, Δυτικά της Ιρλανδίας, Porcupine Bank, Ανατολική και Δυτική Μάγχη, Στενά του Bristol, Βόρεια και Νότια Κελτική Θάλασσα, και Νοτιοδυτικά της Ιρλανδίας – Ανατολικό και Δυτικό τμήμα
Διαίρεση VII a Ιρλανδική Θάλασσα
Διαίρεση VII b Δυτικά της Ιρλανδίας
Διαίρεση VII c Porcupine Bank
Διαίρεση VII d Ανατολική Μάγχη
Διαίρεση VII e Δυτική Μάγχη
Διαίρεση VII f Στενά του Bristol
Διαίρεση VII g Βόρεια Κελτική Θάλασσα
Διαίρεση VII h Νότια Κελτική Θάλασσα
Διαίρεση VII j Νοτιοανατολικά της Ιρλανδίας – Ανατολικό τμήμα
Διαίρεση VII k Νοτιοδυτικά της Ιρλανδίας – Δυτικό τμήμα
Υποζώνη VIII Βισκαϊκός Κόλπος
Διαίρεση VIII a Βόρειος Βισκαϊκός Κόλπος
Διαίρεση VIII b Kεντρικός Βισκαϊκός Κόλπος
Διαίρεση VIII c Νότιος Βισκαϊκός Κόλπος
Διαίρεση VIII d Βισκαϊκός Κόλπος – Ανοικτή Θάλασσα
Διαίρεση VIII e Δυτικά του Βισκαϊκού Κόλπου
Υποζώνη IX Πορτογαλικά Ύδατα
Διαίρεση IX a Ανατολικά Πορτογαλικά Ύδατα
Διαίρεση IX b Δυτικά Πορτογαλικά Ύδατα
Υποζώνη X Εδάφη Αζορών
Υποζώνη XII Bόρειες Αζόρες
Υποζώνη XIV Ανατολική Γροιλανδία
Διαίρεση XIV a Βορειοανατολική Γροιλανδία
Διαίρεση XIV b Νοτιοανατολική Γροιλανδία

7. ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ FAO Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας FAO 37 (υποπεριοχή ή διαίρεση )

ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ:ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ FAO 37
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Υποζώνη 37.1 Δυτική Μεσόγειος
Διαίρεση 37.1.1 Βαλεαρίδες
Διαίρεση 37.1.2 Kόλπος των Λέοντων
Διαίρεση 37.1.3 Σαρδηνία
Υποζώνη 37.2 Kεντρική Μεσόγειος
Διαίρεση 37.2.1 Αδριατική
Διαίρεση 37.2.2 Ιόνιο
Υποζώνη 37.3 Aνατολική Μεσόγειος
Διαίρεση 37.3.1 Αιγαίο
Διαίρεση 37.3.2 Λεβαντίνη
Υποζώνη 37.4 Μαύρη Θάλασσα
Διαίρεση 37.4.1 Θάλασσα του Μαρμαρά
Διαίρεση 37.4.2 Μαύρη Θάλασσα
Διαίρεση 37.4.3 Αζοφική Θάλασσα

VΙ . ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ αναγράφεται στις ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ,αναγράφεται στις ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
εργαλείου
Γρίποι Πεζότρατες SB
Δανέζικοι γρίποι SDN
Σκοτσέζικοι γρίποι SSC
Ζευγαρωτοί γρίποι SPR
Τράτες Δοκότρατες TBB
Τράτες βυθού με πόρτες OTB
Τράτες βυθού με ζευγαρωτά σκάφη PTB
Μεσοπελαγικές τράτες με πόρτες OTM
Πελαγικές τράτες με ζευγαρωτά σκάφη PTM
Δίδυμες τράτες με πόρτες OTT
Απλάδια δίχτυα και παρεμφερή δίχτυα Στάσιμα απλάδια δίχτυα (αγκυροβολημένα) GNS
Παρασυρόμενα δίχτυα GND
Κυκλωτικά απλάδια δίχτυα GNC
Μανωμένα δίχτυα GTR
Συνδυασμός μανωμένων και απλαδιών διχτυών GTN
Κυκλωτικά δίχτυα και δίχτυα τύπου αθερινολόγου Γρι γρι PS
Χωρίς συστολέα (lamparo) LA
Δίχτυα τύπου αθερινολόγου των οποίων ο χειρισμός γίνεται από σκάφος LNB
Δίχτυα τύπου αθερινολόγου στάσιμα των οποίων ο χειρισμός γίνεται από την ακτή LNS
Αγκίστρια και πετονιές Πετονιές χειρός και πετονιές με καλάμι (των οποίων ο χειρισμός γίνεται με το χέρι) LHP
Πετονιές χειρός και πετονιές με καλάμι (των οποίων ο χειρισμός γίνεται με τη βοήθεια μηχανής) LHM
Στάσιμα παραγάδια LLS
Παρασυρόμενα παραγάδια LLD
Συρτές LTL
Δράγες Δράγες που σύρονται από σκάφος DRB
Δράγες χειρός των οποίων ο χειρισμός γίνεται από σκάφος DRH
Μηχανικές δράγες συμπεριλαμβανομένων των απορροφητικών δραγών HMD
Κιούρτοι και παγίδες Κοφινέλα (κιούρτοι) FPO VΙ . ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ με ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ _ Πινακίδα ή αφίσα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ FAO (προαιρετικά):
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ:
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: HKE
Μπακαλιάρος
Merluccius merluccius ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Αλιεύθηκε
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Αγκίστρια και πετονιές
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ : FAO 37.3.1 Αιγαίο
ΑΠΟΨΥΧΘΕΝ ΝΑΙ ή ΟΧΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΛΩΣΗ ΕΩΣ (εάν απαιτείται )

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ FAO (προαιρετικά):
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ:
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: SBG
Τσιπούρα
Sparus aurata
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΤΡΟΦΗΣ
ΧΩΡΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ : ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΟΨΥΧΘΕΝ ΝΑΙ ή ΟΧΙ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΛΩΣΗ ΕΩΣ: –

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!