Ερασιτεχνική Αλιεία Η ερασιτεχνική – αθλητική αλιεία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 373/85 (131 Α΄),καθώς και απο τον Καν.(ΕΚ)1967/2006.…